logopár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňový doklad běžný, zjednodušený, opravný

Musíme vystavovat daňové doklady?

I když jsme plátci DPH, nemusíme ke svým prodejům vydávat daňový doklad s vyčíslenou DPH automaticky každému. Jsme povinni daňový doklad vydat na vyžádání jen fyzickým osobám povinným k dani (zjednodušeně řečeno podnikatelům) a jakýmkoliv právnickým osobám. Pro prodeje do 10 tisíc Kč včetně DPH přitom stačí zjednodušený daňový doklad, pokud proti němu zákazník nic nemá.

Běžným občanům (tedy fyzickým osobám nepovinným k DPH) stačí vydat jakékoliv potvrzení o prodeji zboží nebo služby, pokud si je zákazník vyžádá. S nástupem EET - elektronické evidence tržeb nám vznikne povinnost vydat doklad ke každému prodeji.

V každém případě musíme vést evidenci k DPH, kde podchytíme veškeré svoje prodeje a následně z nich odvedeme DPH. Vzhledem k tomu je praktické (a většina prodejců to tak dělá) vydat daňový doklad (většinou zjednodušený) na každý svůj prodej, a kopie mít pro svoji evidenci.

Zjednodušený daňový doklad

můžeme vystavit pro zdanitelné plnění do 10 tisíc Kč včetně DPH, kromě prodeje tabákových výrobků. Může jít o přímý prodej i o platby předem. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:

 • jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího
 • DIČ prodávajícího
 • evidenční číslo dokladu
 • rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)
 • datum vystavení
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení
 • cena celkem včetně DPH
 • údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Daňový doklad

má navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu náležitosti:

 • jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího
 • DIČ kupujícího, pokud je plátce
 • vyčíslený základ DPH
 • použitá sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
 • výše DPH zaokrouhlená na koruny nebo haléře
 • jednotková cena bez DPH
 • případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Za správnost a úplnost běžného daňového dokladu a výpočet DPH odpovídá ten, kdo jej vydává.

Náležitosti daňového dokladu v zákoně

V zákoně viz §26 a násl. Zákona o DPH.

Prokázání jiným způsobem

Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet DPH všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, můžeme nárok prokázat jiným způsobem, viz § 73 odst. 5 zákona o DPH. Platí od roku 2012.

Opravovat nelze

Od ledna 2013 není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

Vystavit do 15 dní

Daňový doklad vystavuje plátce DPH nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (méně časté případy viz zákon).

Daňový doklad zaslaný emailem

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Daňový doklad v elektronické podobě

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit odběratel.

Vývoz, přenesení daňové povinnosti

Pokud vystavujeme doklad v režimu přenesené daňové povinnosti nebo pokud vyvážíme své zboží nebo služby do zahraničí, daňový doklad má obsahovat další náležitosti, viz P. Běhounek: změny od 2013.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.  Pokud jsme nemuseli vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.

Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby.

Uchovávání daňových dokladů

Daňové doklady uchováváme 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu.

Neplátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, naše doklady nemusí mít náležitosti daňových dokladů.

Účetní doklady

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví.

Blednutí dokladů

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

Zákon

Viz §26 a násl. zákona o DPH.

Aktualizováno 1.11.2016   Vytisknout   Našli jste chybu?

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt