Zdanitelné plnění - povinnost přiznat DPH

Zdanitelné plnění u dodání zboží

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží nastane při prodeji podle kupní smlouvy dnem dodání, tedy dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. V ostatních případech dnem převzetí (týká se třeba smluvních vztahů podle občanského zákoníku), případně dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě, případně dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při finančním leasingu s povinností odkupu

Od 1. 7 2017 se při dodání zboží považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem, ke kterému dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, případně v okamžicích vymezených v § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. Den převzetí zboží již není určující.

Zdanitelné plnění u poskytnutí služby

Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Případně dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její výše.

Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitosti nastane dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání, případně dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, případně dnem zápisu změny vlastnického práva. A to tím dnem, který nastane dříve.

Zálohy

Při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty jen tehdy, je-li zdanitelné plnění k tomu dni známo dostatečně určitě.

Zákon

Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt