Uskutečnění zdanitelného plnění k DPH

Zdanitelné plnění u dodání zboží

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží nastane:

- při prodeji podle kupní smlouvy dnem dodání, tedy dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník

- v ostatních případech dnem převzetí (týká se třeba smluvních vztahů podle občanského zákoníku)

- dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě

- dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při finančním leasingu s povinností odkupu

Zdanitelné plnění u poskytnutí služby

Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane:

- dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve

- dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva

- dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její výše

Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti

Datum uskutečnění zdanitelného plnění u převodu nemovitosti nastane:

- dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání

- dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí

- dnem zápisu změny vlastnického práva

a to tím dnem, který nastane dříve.

Zákon

Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt