Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti DoPČ

Dohoda o pracovní činnosti je šikovný i výhodný způsob, jak zaměstnat na menší úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek. Pokud je totiž uzavřena na maximálně 2499 Kč měsíčně, z odměn se neodvádí žádné zdravotní ani sociální pojištění. Potřebujeme-li činnost jednorázového charakteru za vyšší odměnu, použijeme spíše Dohodu o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti se může uzavřít i na delší úvazek, maximálně však do poloviny týdenní pracovní doby, tedy cca do 20 hodin týdně. Pak už se ale odvádí pojištění a na všechny potřebné úkony patrně budeme potřebovat mzdovou účetní. 

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby (například "podle potřeb zaměstnavatele"), a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá). Pokud z odměny nechceme odvádět pojištění, uvedeme, že jde o zaměstnání malého rozsahu a že odměna nepřesáhne 2499 Kč za měsíc. 

Vzor smlouvy

Dohody o pracovní činnosti - vzor zdarma ke zkopírování.

Daně a pojištění z Dohody

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Odměny z Dohody o pracovní činnosti do 2500 Kč za měsíc zdaníme tak, že z odměny strhneme srážkovou daň 15 % a odvedeme na příslušný účet finančního úřadu, Pokud však zaměstnanec podepsal Prohlášení poplatníka k dani, odvedeme z jeho odměny 15% zálohu daně a odvedeme na k tomu příslušný účet finančního úřadu, který je jiný než pro srážkovou daň. Po skončení roku podáme Vyúčtování určené pro sražené daně a Vyúčtování určené pro zálohové daně. Z odměn do 2499 nemusí ani zaměstnavatel ani zaměstnanec odvádět zdravotní ani sociální pojištění.

Zaměstnance jen upozorníme, že pokud nemá v konkrétním měsíci žádný jiný příjem, ze kterého by bylo odváděno zdravotní pojištění, a ani za něj neplatí zdravotní pojištění stát, musí se přihlásit do 8 dnů zdravotní pojiš'tovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné sám. A za druhé - když má zálohovou daň a má souběžně příjem i od jiného zaměstnavatele, zdaněný zálohově, bude muset podat daňové přiznání, viz Příjmy ze závislé činnosti a daň.

Zdanění odměn nad 2500 Kč měsíčně

S odměnou od 2500 Kč a 2501 Kč měsíčně se zachází jako se mzdou z pracovného poměru. Budeme tedy patrně potřebovat mzdovou účetní, aby bylo všechno, jak má být. 

Ukončení Dohody o pracovní činnosti

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt