Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti DoPČ

Dohoda o pracovní činnosti je šikovný i výhodný způsob, jak zaměstnat na menší úvazek pro pravidelnou činnost zaměstnance, kterému stačí přivýdělek. Pokud je totiž uzavřena na maximálně 2499 Kč měsíčně, z odměn se neodvádí žádné zdravotní ani sociální pojištění. Potřebujeme-li činnost jednorázového charakteru za vyšší odměnu, použijeme spíše Dohodu o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti se může uzavřít i na delší úvazek, maximálně však do poloviny týdenní pracovní doby, tedy cca do 20 hodin týdně. Pak už se ale odvádí pojištění a na všechny potřebné úkony patrně budeme potřebovat mzdovou účetní. 

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby (například "podle potřeb zaměstnavatele"), a dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá). Pokud z odměny nechceme odvádět pojištění, uvedeme, že jde o zaměstnání malého rozsahu a že odměna nepřesáhne 2499 Kč za měsíc. 

Vzor smlouvy

Dohody o pracovní činnosti - vzor zdarma ke zkopírování.

Daně a pojištění z Dohody

Viz Daně a pojištění u Dohody.

Souběh dohod

Podle § 34b odst. 2 zákona zákoníku práce zaměstnanec nemůže pro stejného zaměstnavatele pracovat současně na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti, pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené.

Odměna za práci na Dohodu

Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy. Více viz Státní úřad inspekce práce.

Zrušení dohody

Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou.

Způsob zrušení dohody můžeme uvést přímo ve smlouvě nebo podle § 76 odst. 5 zákoníku práce zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být  zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pokud jsme nesjednali způsob zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné je zrušit jen

  • dohodou ke sjednanému dni,
  • písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo i bez důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, počínající dnem doručení druhé smluvní straně, nebo
  • písemným okamžitým zrušením, což se týká jen stejných případů, z jakých lze okamžitě zrušit pracovní poměr

Dohoda o pracovní činnosti a zákon

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt