Nemocenské pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění je dobrovolné

Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud je chceme, musíme se k němu předem přihlásit. Pokud je zapomeneme zaplatit, tak nám zanikne a musíme se k němu znovu přihlásit.

V rámci určitých mezí se můžeme rozhodnout, v jaké výši je chceme mít.

Přihláška k nemocenskému pojištění

Viz www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.

U vedlejší činnosti

Nemocenské pojištění můžeme mít i tehdy, je-li naše samostatná výdělečná činnost vedlejší. V takovém případě je náš maximální měsíční základ roven minimálnímu vyměřovacímu základu, platíme minimální měsíční pojistné (viz níže). Pokud bychom zaplatili víc, tak se k částce nad minimální pojistné při výpočtu nemocenského nebude přihlížet, přeplatek na uhrazeném pojistném bude vyčíslen po podání Přehledu.

Výše nemocenského pojištění, sazba

Pro nemocenské pojištění většinou použijeme stejný měsíční vyměřovací základ, jaký máme pro pojistné na důchodové pojištění. Vyměřovací základ si ovšem měsíčně volíme sami svojí platbou. Sazba pro nemocenské pojištění je 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu.

Maximální měsíční základu pro nemocenské pojištění viz §5b odst. 3 zákona 589/92.

Minimální nemocenské pojištění

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší činnost pro rok 2019 je 138 Kč měsíčně.

Platby na nemocenské pojištění

Platíme měsíčně přímo pojistné, ne zálohy. Neplatíme je se sociálním pojištěním, ale na zvláštní účet (sdělí OSSZ), variabilní symbol je naše rodné číslo.

Platíme za celé kalendářní měsíce kromě těch, kdy jsme měli celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ.

Splatnost nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění je splatné v průběhu měsíce, na které je pojistné placeno - dnem platby je až den, kdy je platba připsána na správný účet.

Když nezaplatíme, znovu se přihlásíme

Pokud zaplatíme pozdě nebo méně než jsme měli, nemocenské pojištění automaticky zaniká. Pro další pojištění se pak musíme znovu přihlásit, viz www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt