Přenesená daňová povinnost k DPH - reverse charge

Reverse charge

Přenesená daňová povinnost platí pro vybrané druhy zdanitelného plnění mezi plátci DPH. Funguje na principu, že při poskytnutí zboží nebo služeb nepřiznává DPH prodejce, ale odběratel. Odběratel DPH odvede namísto prodávajícího. Prodejce vystaví daňový doklad a neuvede výši DPH, ale uvede, že "výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel". Režim se netýká koncových drobných spotřebitelů - soukromých osob, je to opatření na úrovni plátců DPH, tedy firem a podnikatelů.

Zákon rozděluje plnění na ty s trvalým použitím a dále na dočasné, pro které stačí nařízení vlády. 

Trvalé použití režimu přenesení daňové povinnosti

Trvalé je použití režimu přenesené daňové povinnosti stanoveno pro (podrobněji viz zákon o DPH): 

  • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH, dodání zlata
  • dodání nemovité věci od plátce DPH plátci DPH, pokud se uplatňuje daň podle § 56 odst. 5.
  • poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e) zákona o DPH

Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud vláda stanoví nařízením, spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dodání zboží nebo poskytnutí služeb uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH

Na základě "mechanismu rychlé reakce" může vláda rovněž stanovit použití tohoto režimu, pokud Evropská komise za účelem boje proti náhlým a rozsáhlým daňovým podvodům potvrdila, že proti použití režimu přenesení daňové povinnosti při dodání určitého zboží nebo poskytnutí služby nemá námitky. Režim přenesení daňové povinnosti se takto použije na maximálně 9 měsíců.

Nařízení vlády platné od února 2016 rozšiřuje režim přenesené daňové povinnosti na dodání plynu a elektřiny a dále umožňuje použití režimu přenesení daňové povinnosti i v případě, že se nepřekročí stanovený limit 100.000 korun, a to plátcům DPH, kteří se společně dohodnou na použití tohoto režimu.

Od ledna 2016 se přenesená daňová povinnost rozšířila o dodání nemovité věci plátci DPH.

Přenesená daňová povinnost dále platí pro vybrané zemědělské plodiny a dále například pro dodání mobilních telefonů, mikroprocesorů, herních konzolí, některých druhů odpadů, stavebních a montážních prací.

Závazné posouzení

Závazné posouzení je určení, zda se při poskytnutí určitého plnění použije režim přenesení daňové povinnosti. Generální finanční ředitelství nám vydá na naši žádost rozhodnutí o závazném posouzení určitého zdanitelného plnění pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. V žádosti o vydání takového rozhodnutí uvedeme popis zdanitelného plnění (v žádosti uvedeme jen jedno plnění) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. K žádosti se pojí správní poplatek 10 tisíc Kč.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

Plnění uskutečněná v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádku 25, v kontrolním hlášení v části A.1.

Plnění přijatá v režimu přenesené daňové povinnosti uvedeme v daňovém přiznání k DPH na řádcích 10. a 11., v kontrolním hlášení v části B.1.

Viz Jak vyplnit kontrolní hlášení.

Zákon

Viz § 92a a násl. zákona o DPH.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt