Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitostí - Jen na začátku a pak při změně - Formulář - Termín přiznání - Místní příslušnost - Kdo je poplatník - Stavby a jednotky - Místní koeficienty - Základ a sazba daně ze staveb a jednotek - Pozemky - Základ a sazba daně z pozemků - Zákon -

Přiznání k dani z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) podáme do konce ledna v případě, pokud jsme v minulém roce nějakým způsobem nabyli nemovitý majetek na území ČR (zdanitelný pozemek, stavbu nebo jednotku) a jsme jejím vlastníkem k 1. lednu. Rozhodný je tedy stav k prvnímu lednu zdaňovacího období.

Jen na začátku a pak při změně

V dalších letech už přiznání nepodáváme, jen platíme přiznanou daň. Pouze pokud se v předešlém roce změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně, podáme dílčí nebo řádné přiznání.

Formulář

Podání (elektronicky lze podat jen úplné přiznání, ne dílčí přiznání). 

Termín přiznání

Daňové přiznání je třeba podat do konce ledna následujícího roku po nabytí nemovitosti, ke stavu k 1. lednu.

Místní příslušnost

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podáme místně příslušnému správci daně. Například chatu na Berounce přiznáme finančnímu úřadu ve Středočeském kraji, prostřednictvím některého jeho územního pracoviště. A koupíme-li chatu ještě v Beskydech, podáme řádné daňové přiznání zase v Moravskoslezském kraji.

Kdo je poplatník

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je vlastník, v některých případech i stavebník, nájemce, uživatel pozemku a podobně, viz zákon. 

Pokud je poplatníků víc, plní daňovou povinnost společně a nerozdílně. Jestliže přiznání podá jeden z vlastníků za celou nemovitost, je pokládán za společného zástupce, případně si spoluvlastníci mohou zvolit zmocněnce. Pokud však do konce ledna podá přiznání aspoň jeden ze spoluvlastníků za svůj podíl, musí daňové přiznání podat i ostatní spoluvlastníci za své podíly samostatně. (Toto nelze u pozemků evidovaných v katastru nemovitostí zjednodušeně.) Pokud spoluvlastnícic přiznání nepodají, správce daně jim daň sám vyměří. Tak se stane i tehdy, když přiznání nepodá vůbec nikdo.

Stavby a jednotky

Zdanitelnou stavbou je dokončená nebo užívaná stavba (nebo její část), a to budova podle katastrálního zákona, nebo inženýrská stavba uvedená v příloze zákona. Pokud stavba není samostatnou nemovitostí, posuzuje se tak, jako že náleží vlastníku věci, jejíž je tato stavba součástí.

Zdanitelná jednotka je dokončená nebo užívaná jednotka (nebo její část) podle zákona 72/1994 o vlastnictví bytů nebo podle občanského zákoníku 89/2012.

Místní koeficienty

Jednotlivé obce si určují samy, které pozemky či stavby, a jaký účel jejich použití daňově zvýhodní nebo znevýhodní. Činí tak prostřednictvím místního koeficientu, kterým je třeba daň během výpočtu upravit. Pokud vyplňujeme přiznání elektronicky, koeficienty se nám načtou automaticky. Pokud píšeme přiznání na papírový formulář, musíme si je sami vyhledat, třeba na daňovém portálu aplikací Vyhledávání koeficientů.

Základ a sazba daně ze staveb a jednotek

Základem daně ze staveb a jednotek je výměra zastavěné plochy v m2. Přitom se bere zastavěná plocha stavby podle stavebního zákona odpovídající nadzemní části zdanitelné stavby. U jednotky se upravená podlahová plocha, tedy výměra podlahové plochy v m2, vynásobí 

  • koeficientem 1,22, je-li jednotka v bytovém domě a její součástí je podíl na pozemku nebo jsme-li spoluvlastníkem jiného pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků takových zdanitelných jednotek užívaného společně s těmito jednotkami, nebo
  • koeficientem 1,20 v ostatních případech.

Podlahová plocha jednotky nezahrnuje podlahovou plochu společných částí nemovité věci v rozsahu podílu na nich, který je zahrnut v jednotce.

Sazba daně ze staveb a jednotek viz § 11.

Pozemky

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR evidované v katastru nemovitostí. Předmětem této daně však není pozemek zastavěný zdanitelnou stavbou (v rozsahu zastavěné plochy té stavby), a dále lesní pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení, vodní plochy kromě rybníků k intenzívnímu a průmyslovému chovu ryb, pozemky pro obranu ČR. 

Předmětem daně z pozemků nejsou ani pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v bytovém domě užívaném společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich. (Pozemek ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, jehož poměrná část je součástí bytové jednotky, není předmětem daně. Podíl na pozemku není zdaněný přímo, ale je zohledněný v rámci zdanění jednotky použitím příslušného koeficientu.)

Na pozemek, který je součástí jednotky, se hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.

Základ a sazba daně z pozemků

Základem daně u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základě zmocnění v § 17.

Základem daně u hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu nebo součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

Základem daně u ostatních pozemků je skutečná výměra pozemku v m2

Sazba daně z pozemků viz § 6.

Zákon

Zákon o dani z nemovitých věcí

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt