logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Daňový doklad běžný, zjednodušený

Musíme vydávat daňové doklady? - Zjednodušený daňový doklad - Daňový doklad - Prokázání jiným způsobem - Bez oprav - Do 15 dní - Emailem, elektronicky - Opravný daňový doklad - Archivace - Neplátci DPH - Účetní doklady - Blednutí - Zákon -

Musíme vydávat daňové doklady?

Jsme-li plátcem DPH, daňový doklad s vyčíslenou DPH a dalšími náležitostmi musíme vydat na vyžádání fyzickým osobám povinným k dani (zjednodušeně řečeno podnikatelům) a jakýmkoliv právnickým osobám.

Běžným občanům (tedy fyzickým osobám nepovinným k DPH) stačí vydat jakékoliv potvrzení o prodeji zboží nebo služby, pokud si je zákazník vyžádá. 

V každém případě musíme vést evidenci k DPH, kde podchytíme veškeré svoje prodeje a následně z nich odvedeme DPH. Vzhledem k tomu je praktické vystavit daňový doklad (většinou zjednodušený) na každý svůj prodej.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad můžeme podle svého uvážení vystavit, pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu (včetně DPH) není vyšší než 10 tisíc Kč. Přitom může jít o hotovostní tržbu i o platbu předem. Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu:

- jméno a příjmení (či firma), sídlo či místo podnikání prodávajícího

- DIČ prodávajícího

- evidenční číslo dokladu

- rozsah a předmět plnění (název zboží, služby, údaj o množství zboží, rozsahu služby)

- datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení

- cena celkem včetně DPH

- údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH)

Zjednodušený daňový doklad nemůžeme vystavit pro prodej tabákových výrobků za cenu jinou, než je uvedena na kolku. Další méně časté případy, ve kterých nelze vystavit zjednodušený daňový doklad, najdeme v § 30 odst. 2 zákona o DPH.

Daňový doklad

Daňový doklad (dříve "běžný daňový doklad") má navíc oproti zjednodušenému daňovému dokladu náležitosti:

  • jméno a příjmení (firma), sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  • DIČ kupujícího, pokud je plátce
  • vyčíslený základ DPH
  • použitá sazba DPH (nebo sdělení, že plnění je osvobozené od DPH, a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH)
  • výše DPH zaokrouhlená na koruny nebo haléře
  • jednotková cena bez DPH
  • případná sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně

Za správnost a úplnost daňového dokladu a výpočet DPH odpovídáme my, kdo jsme jej vydali.

Prokázání jiným způsobem

Neobsahuje-li doklad, kterým chceme prokázat svůj nárok na odpočet DPH, všechny náležitosti daňového dokladu, můžeme nárok prokázat jiným způsobem, viz § 73 odst. 5 zákona o DPH. 

Bez oprav

Není možné činit na vydaném daňovém dokladu žádné následné úpravy či doplnění.

Do 15 dní

Daňový doklad musíme vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (méně časté případy viz zákon).

Emailem, elektronicky

Daňový doklad může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronickou podobu má tehdy, je-li vystaven a obdržen elektronicky. S použitím daňového dokladu v elektronické podobě musí souhlasit odběratel.

Způsob předání daňového dokladu mezi odběratelem a dodavatelem zákon neřeší. V praxi se faktury zasílají jako příloha e-mailu (hlavně v pdf nebo Excelu), přitom doklad nemusí obsahovat elektronický podpis. Nemusí mít ani vlastnoruční podpis dodavatele ani jeho razítko (tyto údaje v současné praxi nemusí obsahovat ani papírové doklady). Příjemce doklad vytiskne a podepíše, čímž odsouhlasí, že ke zdanitelnému plnění došlo v rozsahu uvedeném na dokladu.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad nahradil dřívější daňový dobropis a daňový vrubopis. S pomocí opravného daňového dokladu můžeme následně opravit základ DPH, sazbu DPH i výši DPH (viz § 42 Zákona o DPH). Opravný daňový doklad vystavíme do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy. Na opravném daňovém dokladu uvedeme souhrnné rozdíly oproti dokladu, který jsme vydali a obsahoval chyby. Pokud není třeba vystavit daňový doklad, provedeme ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro účely DPH.

Archivace

Daňové doklady uchováváme 10 let, a to tak, aby byly po celou dobu čitelné, byla zajištěna věrohodnost jejich původu a neporušenost jejich obsahu. Viz Archivace dokladů.

Neplátci DPH

Pokud nejsme plátci DPH, naše doklady nemusí mít náležitosti daňových dokladů.

Účetní doklady

Pokud vedeme podvojné účetnictví, naše doklady musí mít náležitosti jako účetní doklady dle § 11 zákona o účetnictví.

Blednutí

Některé pokladní doklady i faktury časem blednou. Protože mají vydržet pro kontrolu archivované deset let, je dobré je okopírovat a založit s originálem.

Zákon

Viz §26 a násl. zákona o DPH.

 

Reklama

reklama