Dary snižující daň z příjmu

Dar či sponzoring

Dar nesouvisí s naším podnikáním, za své peníze nedostáváme protihodnotu (třeba reklamu), můžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor.

Dar pro nás není daňově uznatelný výdaj, ale v určité míře nám sníží daň z příjmů, pokud zákonu o daních z příjmů vyhovíme co do příjemce a účelu daru.

Výše daru - kolik darovat

Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč.

Maximálně můžeme v daňovém přiznání uplatnit 15 % ze základu daně.

Díky koronaviru můžeme za rok 2020 i za rok 2021 uplatnit až 30 % základu daně. Při online podání nám to bude hlásit chybu, k té ale správce daně nebude přihlížet.

Dárci krve

Bezpříspěvkový dárce krve si odečte za každý odběr 3000 Kč jako dar na zdravotnické účel.

Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení

Darujeme fyzické osobě s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, provozující

 • školské nebo zdravotnické zařízení na financování takového zařízení
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na financování takového zařízení
 • střední a vyšší odborné školy, pokud dary poskytneme na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování

Dar invalidnímu důchodci

Darujeme poživateli invalidního důchodu s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

 • zdravotnické prostředky (§ 2 zákona 123/2000) do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha 4 vyhlášky 182/1991) do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • majetek usnadňující důchodci vzdělání a zařazení do zaměstnání

Dar zdravotně postiženému dítěti

Darujeme nezletilému dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému, vyžadujícímu mimořádnou péči (zákon 155/1995 Sb.) s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

 • zdravotnické prostředky (§ 2 zákona 123/2000) do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha 4 vyhlášky 182/1991) do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • majetek usnadňující dítěti vzdělání a zařazení do zaměstnání

Dary právnickým osobám

Příjemcem daru může být

 • obec, kraj, organizační složka státu
 • právnická osoba s bydlištěm či sídlem v ČR, Evropské Unii, Norsku či na Islandu (právní statut nerozhoduje, může to být jak obecně prospěšná, tak obchodní společnost)
 • pořadatel veřejné sbírky podle zvláštního zákona

Dar může být poskytnut na financování:

 • vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, tělovýchovy, sportu
 • policie (Policie ČR nebo obecní policie), požární ochrany
 • ochrany zvířat, ekologických účelů
 • zdravotnictví, sociálních, humanitárních či charitativních účelů
 • náboženských účelů (jen registrovaných církví a náboženských společností, viz Rejstřík registrovaných církví...)
 • činnosti politických stran či hnutí
 • odstraňování následků živelní pohromy na území ČR, Evropské Unie, Norska či Islandu

Jaké doklady potřebujeme

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. Musí být uveden účel a příjemce daru a odpovídat podmínkám zákona (viz výše). A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt