logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dary snižující daň z příjmu

Dar či sponzoring - Výše daru - kolik darovat - Dárci krve - Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení - Dar invalidnímu důchodci - Dar zdravotně postiženému dítěti - Dary právnickým osobám - Jaké doklady potřebujeme -

Dar či sponzoring

Dar nesouvisí s naším podnikáním, za své peníze nedostáváme protihodnotu (třeba reklamu), můžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor.

Dar pro nás není daňově uznatelný výdaj, ale v určité míře nám sníží daň z příjmů, pokud zákonu o daních z příjmů vyhovíme co do příjemce a účelu daru.

Výše daru - kolik darovat

Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč.

Maximálně můžeme v daňovém přiznání uplatnit 15 % ze základu daně, pro rok 2022 a 2023 je to zvýšeno na 30%.

Dárci krve

Bezpříspěvkový dárce krve si odečte za každý odběr 3000 Kč jako dar na zdravotnické účel.

Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení

Darujeme fyzické osobě s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, provozující

 • školské nebo zdravotnické zařízení na financování takového zařízení
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na financování takového zařízení
 • střední a vyšší odborné školy, pokud dary poskytneme na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování

Dar invalidnímu důchodci

Darujeme poživateli invalidního důchodu s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

 • zdravotnické prostředky (§ 2 zákona 123/2000) do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha 4 vyhlášky 182/1991) do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • majetek usnadňující důchodci vzdělání a zařazení do zaměstnání

Dar zdravotně postiženému dítěti

Darujeme nezletilému dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému, vyžadujícímu mimořádnou péči (zákon 155/1995 Sb.) s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

 • zdravotnické prostředky (§ 2 zákona 123/2000) do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
 • rehabilitační a kompenzační pomůcky (příloha 4 vyhlášky 182/1991) do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
 • majetek usnadňující dítěti vzdělání a zařazení do zaměstnání

Dary právnickým osobám

Příjemcem daru může být

 • obec, kraj, organizační složka státu
 • právnická osoba s bydlištěm či sídlem v ČR, Evropské Unii, Norsku či na Islandu (právní statut nerozhoduje, může to být jak obecně prospěšná, tak obchodní společnost)
 • pořadatel veřejné sbírky podle zvláštního zákona

Dar může být poskytnut na financování:

 • vědy, vzdělání, výzkumu, vývoje, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, tělovýchovy, sportu
 • policie (Policie ČR nebo obecní policie), požární ochrany
 • ochrany zvířat, ekologických účelů
 • zdravotnictví, sociálních, humanitárních či charitativních účelů
 • náboženských účelů (jen registrovaných církví a náboženských společností
 • činnosti politických stran či hnutí
 • odstraňování následků živelní pohromy na území ČR, Evropské Unie, Norska či Islandu

Jaké doklady potřebujeme

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. Musí být uveden účel a příjemce daru a odpovídat podmínkám zákona (viz výše). A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky.

Reklama

reklama