logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dohoda o pracovní činnosti - náležitosti

uzavřená mezi:

Pan/í: ....., datum narození: ......, číslo OP: ......, bydliště: ......, (dále jen „zaměstnanec“)

a

pan/í/společnost: ......, se sídlem: ......, IČ: ......, zastoupená panem/paní: ...... (dále jen „zaměstnavatel“)

 

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat (popis práce): ......, pracovní doba dle potřeb zaměstnavatele.

Místo výkonu práce: ......

Jde o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: 100 Kč za hodinu práce. Odměna nepřesáhne 2499 Kč za měsíc.

Další ujednání dohody: .....

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.

Datum a místo podpisu: ......

Podpis zaměstnance: ......

Podpis zaměstnavatele: ......

Více viz Zákoník práce 262/2006 Sb., především §74 - 77.

Reklama

reklama