logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

EET a poruchy

Jak evidovat při poruše nebo výpadku internetu - Papírové paragony po ruce - Jak evidovat při výpadku internetu - Porucha pokladního zařízení - Jak evidovat během poruchy pokladního zařízení - Pokyn GfŘ k EET -

Jak evidovat při poruše nebo výpadku internetu

V případě výpadku internetu nebo poruše zařízení pro EET za nedodržení zákona a včasné neodeslání tržeb neodpovídáme, pokud prokážeme, že jsme vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, abychom zabránili porušení povinnosti EET. Musíme však dodržet určité postupy, abychom nebyli sankcionováni. 

Papírové paragony po ruce

I při výpadku internetu nebo poruše pokladního zařízení máme povinnost vydávat zákazníkům účtenky. Máme-li EET zajištěno systémem, které jede přímo na internetu, mějme po ruce i jinou možnost vystavení účtenky, třeba i papírové paragony. Papírové paragony můžeme využít i tehdy, máme-li poruchu pokladního systému. Zaslání tržeb finančnímu úřadu řešíme následně, až se stav normalizuje. 

Jak evidovat při výpadku internetu

Pokud dojde k přerušení internetového připojení, ale pokladní zařízení zůstane funkční, může být správcem daně pardonováno jen nezaslání údajů včas, ale je třeba normálně vydávat účtenky, a posléze zaslat tržby finančnímu úřadu do systému EET jednotlivě. 

Porucha pokladního zařízení

Správce daně nám podle pokynu dovoluje určité úlevy při poruše pokladního zařízení, ke které došlo neodvratitelnou událostí přicházející zásahem zvenčí (což může být například porucha zařízení v důsledku přepětí elektrické energie, přerušení elektrické energie v důsledku překopání kabelů, zkrat v elektroinstalaci způsobivší výpadek elektrické energie i po zapnutí jističe a podobně, nebo náhlá porucha pokladního zařízení), který při běžném provozu pokladního zařízení vyvolá škodlivý účinek, kterému jsme nemohli nijak zabránit, a nebylo možné škodlivému účinku předejít ani použitím dostupných opatření. Zároveň může jít o situace, při níž nelze objektivně nikdy na nás vyšší úsilí vyžadovat, musí se tedy jednat o náhlé, nepředvídatelné a nevyhnutelné okolnosti, které nám zabránily splnit uloženou povinnost. Takové skutečností budeme muset prokázat, například potvrzením dodavatele elektrické energie o výpadku, a dále dokladem, po jakou dobu bylo pokladní zařízení v servisu, potvrzení od elektrikáře o době opravy a podobně.

Jak evidovat během poruchy pokladního zařízení

Údaje o platbách, které jsme přijali během doby, kdy bylo pokladní zařízení nefunkční, musíme zaslat elektronicky z funkčního pokladního zařízení dodatečně po odstranění příčin. Zákon o evidenci tržeb upravuje pouze zasílání údajů o jednotlivých tržbách a zánik této povinnosti v případě poruch z něho nijak nevyplývá. V určitých situacích, kdy je během poruchy přijato velké množství tržeb a požadavek k jejich jednotlivému zaslání by byl pro nás nereálný nebo nadměrně zatěžující, můžeme údaje o tržbách přijatých v době poruchy zaslat jednou sumární částkou. Každou situaci je však vždy nutné posuzovat individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti dané situace.

Pokyn GfŘ k EET

Viz pokynu Generálního finančního ředitelství z 31. 8. 2016 v článku 4.3  www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf - 

Reklama

reklama