logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Dlouhodobý hmotný majetek - investiční

Dlouhodobý hmotný majetek - Ocenění - vstupní cena - Daňová uznatelnost - odpisy - Evidence v daňové evidenci -

Dlouhodobý hmotný majetek

 • samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80.000 Kč a provozně-technická funkce delší než rok
 • budovy, byty, nebytové prostory a stavby
 • pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata
 • jiný majetek (př. technické zhodnocení nebo výdaje hrazené námi jako nájemcem, které tvoří součást ocenění majetku na leasing, pokud dohromady s kupní cenou převýší 80.000 Kč)
 • dále a podrobněji viz § 26-27 zákona o daních z příjmů

Hmotným majetkem nejsou zásoby.

Ocenění - vstupní cena

Vstupní cena viz ocenění majetku.

Daňová uznatelnost - odpisy

Výdaje na pořízení hmotného majetku uplatníme přes odpisy. Při vyřazení majetku zase uplatníme zůstatkovou cenu (tamtéž).

Hmotný majetek vyloučený z odpisování (viz § 27 Zákona o daních z příjmů) do výdajů nedostaneme.

Evidence v daňové evidenci

Záleží na nás, jak bude vypadat. Abychom později při daňové kontrole netápali, měli bychom evidovat:

 • popis a údaje identifikující majetek, případně pořadové číslo
 • ocenění majetku
 • datum a způsob pořízení
 • způsob využití
 • datum uvedení do užívání (hlavně u majetku pořizovaného postupně)
 • zvolený způsob daňových odpisů (rovnoměrný - zrychlený)
 • částky daňových odpisů za každý rok a zůstatkové ceny
 • datum a způsob vyřazení

Reklama

reklama