Následné kontrolní hlášení, opravy, rychlá odpověď

Opravné kontrolní hlášení

Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme před termínem k jeho podání, podáme komplet nové opravné kontrolní hlášení a k předchozímu podání se nebude přihlížet. Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i opravné přiznání k DPH.

Následné kontrolní hlášení

Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme až po termínu pro podání kontrolního hlášení, podáme do 5 pracovních dnů od zjištění následné kontrolní hlášení, ve kterém nedostatky opravíme. Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i dodatečné přiznání k DPH.

K podání následného kontrolního hlášení nás může vyzvat i správce daně.

Jak podáme následné kontrolní hlášení

Následné neb opravné kontrolní hlášení podáme prostřednictvím online daňového portálu EPO.

Výzva k doplnění kontrolního hlášení

V případě pochybností o správnosti našeho hlášení nebo pokud jsme hlášení nepodali vůbec nás správce daně vyzve, abychom původní údaje změnili, doplnili nebo potvrdili. Výzvu dostaneme elektronicky do datové schránky. Nemáme-li datovou schránku, tak na email, který jsme mu za tím účelem uvedli v kontrolním hlášení. Do 5 pracovních dnů od výzvy musíme podat následné kontrolní hlášení. Můžeme také možnost  "Rychlá odpověď na výzvu" v daňovém portálu EPO.

Rychlá odpověď na výzvu - rychlá reakce

Pokud nás správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení a my víme, že nám za dané období nevznikla povinnost ho podat, máme možnost rychlé reakce ve formuláři na daňovém portále EPO pomocí tlačítka „Rychlá odpověď na výzvu“ v prvním kroku formuláře. Z nabídky zvolíme „Nemám povinnost podat KH", vyplníme číslo jednací doručené výzvy a naši identifikaci v záhlaví formuláře. Takto jsme oficiálně reagovali na výzvu. Přitom u hlášení podaných z datových schránek nesmíme vyplnit řádky v oddílech A, B a C.

Obdobně postupujeme, pokud jsme vyzváni k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, a jsme přesvědčeni, že máme hlášení správně. V prvním kroku formuláře kontrolního hlášení vybereme položku „Rychlá odpověď na výzvu“ a z nabídky zvolíme „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“. Opět doplníme číslo jednací z výzvy správce daně a naši identifikaci.

Opravy základu daně a DPH

U opravy základu daně a výše DPH podle § 42 zákona o DPH jde o samostatné zdanitelné plnění, které spadá do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Změny uvedeme v řádném kontrolním hlášení. Je-li cena opravy vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH, uvede dodavatel opravu v oddílu A.4, odběratel v B.2. Pokud je cena nižší, uvede se v kumulativním oddílu A.5 nebo B.3. Rozdíly se uvádějí se záporným znaménkem.

Pokud odběratel nemá k dispozici opravný daňový doklad, uvede jako ev. číslo daňového dokladu své interní evidenční číslo. Jakmile obdrží od dodavatele opravný daňový doklad, uvede položku v dalším kontrolním hlášení s opačnými znaménky a na dalším řádku uvede opravu znovu s příslušným evidenčním číslem opravného daňového dokladu. (Druhá možnost je podat následné kontrolní hlášení se správným ev. číslem opravného daňového dokladu.)

Na opravném daňovém dokladu není třeba uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). U dodavatele se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad. Proto dodavatel v části A.4 uvede skutečný den doručení opravného daňového dokladu odběrateli. Pokud se odběratel o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2 skutečný den jeho obdržení.

Změna v osobě odběratele

Někdy vystavíme daňový doklad nesprávnému odběrateli, DPH odvedeme a plnění uvedeme v kontrolním hlášení v oddíle A.4. Odběratel pak vrátí doklad a my vystavíme nový daňový doklad na správného odběratele. Podáme následné kontrolní hlášení a řádek s chybnými údaji nahradíme novým řádkem se správně uvedenými hodnotami. Dodatečné daňové přiznání nepodáváme.

Nesprávná sazba DPH

Daňové doklady vystavené s chybnou sazbou DPH mají být opraveny podle § 43 zákona o DPH. Do 5 pracovních dní od zjištění chyby je třeba podat následné kontrolní hlášení, ve kterém uvedeme všechny údaje správně a ve správných sloupcích. Kromě toho podáme dodatečné daňové přiznání k DPH do konce následujícího měsíce.

Do kolonky DUZD uvedeme původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu uvedeme evidenční číslo opravného daňového dokladu.

Chyba u přenesené daňové povinnosti

Pokud u plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je omylem odvedena daň dodavatelem, má být oprava uvedena v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna DPH. Současně je třeba podat následné kontrolní hlášení a tam uvést jen správné údaje. Plnění se neobjeví v oddíle A.4., kde bylo původně, ale v oddíle A.1. V kolonce DUZP se uvede původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu zase evidenční číslo opravného daňového dokladu.

Pokuty

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, ale až dodatečně a bez vyzvání, zaplatíme 1 tisíc Kč. Pokud je podáme až v náhradní lhůtě po výzvě správce daně, zaplatíme 10 tisíc Kč. Tyto pokuty jsou automatické, první jednotisícová pokuta v roce je ale promíjena. 

Automaticky dostaneme pokutu 30 tisíc Kč, pokud do 5 pracovních dní nezareagujeme na výzvu finančního úřadu na doplnění či potvrzení údajů v podaném hlášení. Pokud to neuděláme ani v náhradní lhůtě, pokuta bude 50 tisíc Kč.

Pokuty ve výši 10, 30 či 50 tisíc Kč nám mohou být prominuty, a to z "ospravedlnitelných" důvodů. Musíme však požádat do 3 měsíců od nabytí právní moci výměru a nesmíme mít za sebou v posledních třech letech závažné porušení daňových nebo účetních předpisů. Pokud jsme v roce 2016 a vznikla nám jedna nebo více pokut 10, 30 nebo 30 tisíc Kč, můžeme požádat správce daně o prominutí až dvou pokut bez ohledu na příčinu pochybení.

Pokuta až 50 tisíc Kč nám hrozí, když do 5 pracovních dnů nezareagujeme na výzvu správce daně k odstranění pochybností o našem podaném hlášení. Pokutu až 500 tisíc Kč můžeme dostat, když budeme svým nekonáním závažně ztěžovat nebo mařit správu daní. Výše těchto pokut se řídí významem porušené povinnosti, závažností následku pro správu daní a také mírou naší součinnosti. 

Uvedené pokuty musíme zaplatit do 15 dní od právní moci rozhodnutí o pokutě. Pokuty můžeme dostat nejpozději do 3 let ode dne porušení povinnosti.

Dotazy, předpisy, zákon

Zákon popisuje kontrolní hlášení jen v § 101c - 101i zákona o DPH. 

Více viz dotazyformulářPokyny k vyplnění, speciální telefonní linky: 296 853 863, 296 854 393, email: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt