logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Následné kontrolní hlášení, opravy

Opravné kontrolní hlášení - Následné kontrolní hlášení - Jak podáme následné nebo opravné - Výzva k doplnění kontrolního hlášení - Rychlá odpověď na výzvu finančního úřadu - Opravy základu daně a DPH - Změna v osobě odběratele - Nesprávná sazba DPH - Chyba u reverse charge - Pokuty - Dotazy, předpisy, zákon -

Opravné kontrolní hlášení

Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme před termínem k jeho podání, podáme komplet nové opravné kontrolní hlášení a k předchozímu podání se nebude přihlížet. Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i opravné přiznání k DPH.

Následné kontrolní hlášení

Pokud na chybu v kontrolním hlášení přijdeme až po termínu pro podání kontrolního hlášení, podáme do 5 pracovních dnů od zjištění následné kontrolní hlášení, ve kterém nedostatky opravíme. Následné kontrolní hlášení musí být také kompletní, nestačí zaznamenat jen rozdíly oproti již podanému.

Vede-li chyba ke zvýšení či snížení odvodu DPH, podáme i dodatečné přiznání k DPH (v tom se uvádějí již jen rozdíly oproti podanému).

K podání následného kontrolního hlášení nás může vyzvat i správce daně.

Jak podáme následné nebo opravné

Následné nebo opravné kontrolní hlášení podáme prostřednictvím moje daně  na normálním formuláři kontrolní hlášení, jen z nabídky řádné - opravné - následné vybereme, co potřebujeme.

Reklama:

Výzva k doplnění kontrolního hlášení

V případě pochybností o správnosti našeho hlášení nebo pokud jsme hlášení nepodali vůbec nás správce daně vyzve, abychom původní údaje změnili, doplnili nebo potvrdili. Výzvu dostaneme elektronicky do datové schránky. Do 17 pracovních dnů od doručení výzvy do naší datové schránky musíme podat následné kontrolní hlášení. Můžeme také zvolit možnost "Rychlá odpověď na výzvu".

Rychlá odpověď na výzvu finančního úřadu

Pokud nás správce daně vyzve k podání kontrolního hlášení a my víme, že nám za dané období nevznikla povinnost ho podat, máme možnost rychlé reakce ve formuláři kontrolního hlášení - v prvním kroku je tlačítko „Rychlá odpověď na výzvu“. Z nabídky zvolíme „Nemám povinnost podat KH", vyplníme číslo jednací doručené výzvy a naši identifikaci v záhlaví formuláře. Takto jsme oficiálně reagovali na výzvu. Přitom u hlášení podaných z datových schránek nesmíme vyplnit řádky v oddílech A, B a C.

Obdobně pokud jsme vyzváni k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybností o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení, a jsme přesvědčeni, že máme hlášení správně. U kolonky „Rychlá odpověď na výzvu“ vybereme z nabídky „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“ a doplníme číslo jednací z výzvy správce daně a naši identifikaci.

Opravy základu daně a DPH

U opravy základu daně a výše DPH podle § 42 zákona o DPH jde o samostatné zdanitelné plnění, které spadá do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad. Změny uvedeme v řádném kontrolním hlášení - opravu vyšší než 10 tisíc Kč včetně DPH jednotlivě v oddílu A.4 (dodavatel) nebo B.2 (odběratel). Pod 10 tisíc v kumulativním oddílu A.5 nebo B.3. Rozdíly uvedeme se záporným znaménkem.

Pokud jako odběratel nemáme k dispozici opravný daňový doklad, uvedeme jako ev. číslo daňového dokladu své interní evidenční číslo. Jakmile obdržíme od dodavatele opravný daňový doklad, uvedeme položku v dalším kontrolním hlášení s opačnými znaménky a na dalším řádku uvedeme opravu znovu s příslušným evidenčním číslem opravného daňového dokladu. (A nebo podáme následné kontrolní hlášení se správným ev. číslem opravného daňového dokladu.)

Na opravném daňovém dokladu není třeba uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). U dodavatele se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém odběratel obdržel opravný daňový doklad. Proto dodavatel v části A.4 uvede skutečný den doručení opravného daňového dokladu odběrateli. Pokud se odběratel o provedení opravy dozvěděl až na základě obdrženého opravného daňového dokladu, uvede v části B.2 skutečný den jeho obdržení.

Změna v osobě odběratele

Někdy vystavíme daňový doklad nesprávnému odběrateli, DPH odvedeme a plnění uvedeme v kontrolním hlášení v oddíle A.4. Odběratel pak vrátí doklad a my vystavíme nový daňový doklad na správného odběratele. Podáme následné kontrolní hlášení a řádek s chybnými údaji nahradíme novým řádkem se správně uvedenými hodnotami. Dodatečné daňové přiznání nepodáváme.

Nesprávná sazba DPH

Daňové doklady vystavené s chybnou sazbou DPH máme opravit podle § 43 zákona o DPH. Do 5 pracovních dní od zjištění chyby máme podat následné kontrolní hlášení, ve kterém uvedeme všechny údaje správně a ve správných sloupcích. Kromě toho podáme dodatečné daňové přiznání k DPH do konce následujícího měsíce.

Do kolonky DUZD uvedeme původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu uvedeme evidenční číslo opravného daňového dokladu.

Chyba u reverse charge

Pokud u plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je omylem odvedena daň dodavatelem, má být oprava uvedena v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna DPH. Současně je třeba podat následné kontrolní hlášení a tam uvést jen správné údaje. Plnění se neobjeví v oddíle A.4., kde bylo původně, ale v oddíle A.1. V kolonce DUZP se uvede původní den uskutečnění zdanitelného plnění, v kolonce Ev. číslo daňového dokladu zase evidenční číslo opravného daňového dokladu.

Pokuty

K pochybením při podání kontrolních hlášení se váží značné pokuty, aktuální výše uvádí zákon o DPH. Musíme je zaplatit vždy do 15 dní od právní moci rozhodnutí o pokutě. Pokuty můžeme dostat nejpozději do 3 let ode dne porušení povinnosti.

Dotazy, předpisy, zákon

Zákon popisuje kontrolní hlášení jen v § 101c - 101i zákona o DPH. 

Více viz formulář , infolinky 296 853 863, 296 854 393, email: kontrolnihlaseni@fs.mfcr.cz.

Reklama

reklama