Nehmotný dlouhodobý majetek

Co je dlouhodobý nehmotný majetek - Daňová uznatelnost v daňové evidenci - Evidence v daňové evidenci - Odpisy jen v podvojném účetnictví -

Co je dlouhodobý nehmotný majetek

Zjednodušeně řečeno jde o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva nebo jiný majetek podle zákona o účetnictví, pro který platí, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností a zároveň je jeho doba použitelnosti delší než rok.

Podrobně § 6 vyhlášky 500/2002 pro podvojně účtující.

Daňová uznatelnost v daňové evidenci

V daňové evidenci jsou výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku hned a zcela daňově uznatelné (§ 24 odst.2 písm. zn) zákona o daních z příjmů).

Evidence v daňové evidenci

V daňové evidenci záleží na nás, jak budeme evidovat. Vhodné jsou následující údaje:

  • název, popis, údaje nutné pro identifikaci majetku
  • ocenění majetku
  • datum a způsob pořízení
  • způsob využití
  • datum uvedení do užívání hlavně v případě majetku pořizovaného postupně
  • datum a způsob vyřazení

Odpisy jen v podvojném účetnictví

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se týká jen těch, kdo vedou podvojné účetnictví. (Daňové odpisy nehmotného majetku si stanoví účetní jednotka vnitřní směrnicí a jsou daňově uznatelným nákladem - viz § 24 odst. 2 písm. v) zákona o daních z příjmů.)

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt