logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Obchodní majetek podnikatele

Obchodní majetek - Vložení do obchodního majetku - Vyřazení obchodního majetku - Jak evidovat majetek v daňové evidenci - Ocenění majetku - Zákon -

Obchodní majetek

Pro účely daně z příjmu fyzických osob je obchodní majetek souhrn věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, které vlastníme a které uvádíme nebo jsme uváděli v daňové evidenci nebo v přehledné tabulce, která je součástí daňového přiznání k dani z příjmu (zde uvádíme jen stavy k počátku a konci roku):

Vložení do obchodního majetku

Majetek můžeme normálně koupit a dát do výdajů (přímo nebo odpisy), starší vlastní majetek můžeme také do obchodního majetku vložit. U takového majetku můžeme uplatňovat výdaje vynaložené na jeho opravu, údržbu nebo technické zhodnocení (viz § 25 odst. 1 písm. u) Zákona o daních z příjmů).

Vyřazení obchodního majetku

Obchodní majetek můžeme kdykoliv vyřadit do osobního užívání. Můžeme udělat protokol o vyřazení nebo stačí zapsat poznámku do evidence drobného majetku. Pokud jsme při pořízení majetku neuplatnili nárok na odpočet DPH, tak při vyřazení nemusíme DPH odvádět. Příjem z prodeje obchodního majetku v období do 5 let od jeho vyřazení podléhá dani z příjmů.

Jak evidovat majetek v daňové evidenci

Při vedení daňové evidence záleží na nás, jakou formu evidence majetku zvolíme, nemusíme dodržovat účetní předpisy. Nesmí však chybět inventura majetku k 1.1. a 31.12. Jinak je na nás, jak budeme evidovat, aby to stačilo pro podepření našich příjmů a výdajů. Nemusíme evidovat peníze v hotovosti ani v bance, v daňovém přiznání povinně uvedeme jen počáteční (k 1.1.) a koncové (k 31.12.) stavy.

Ocenění majetku

Ocenění popisuje § 7b zákona o daních z příjmů nebo kapitola ocenění majetku v daňové evidenci.

Zákon

Obchodní majetek fyzických osob viz § 4 odst.4 zákona o dani z příjmů. Co je jakým majetkem a co není máme hledat v předpisech pro účetnictví, věnuje se tomu vyhláška 500/2002.

Reklama

reklama