logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Ocenění majetku a daňová evidence

Vstupní cena majetku - Vstupní cena pro dlouhodobý hmotný majetek - Ocenění pohledávek - Ocenění závazků - Ocenění peněz a cenin - Ocenění zásob atd. - Vstupní cena v účetnictví -

Vstupní cena majetku

daňové evidenci je správná vstupní cena majetku důležitá pro daňové účely - pro uplatnění správné výše výdaje nebo pro odpis majetku.

Vstupní cena pro dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (dříve investiční majetek) oceníme podle §29 zákona o daních z příjmů. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. Pokud majetek vložíme do podnikání později než při nákupu, musíme většinou odpisovat z ceny reprodukční (například u auta, které jsme koupili déle než jeden rok před vložením do obchodního majetku). Reprodukční cena se stanovuje podle Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Ocenění pohledávek

Pohledávky oceníme podle §5 zákona o daních z příjmů (hlavně odst.9).

Reklama:

Ocenění závazků

Závazky oceníme při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.

Ocenění peněz a cenin

Peníze a ceniny oceníme jejich jmenovitou hodnotou.

Ocenění zásob atd.

Ostatní majetek, např. zásoby, oceníme

  • pořizovací cenou , je-li pořízen úplatně,  viz §25 odst. 4 zákona o účetnictví
  • vlastními náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, viz §25 odst. 4 zákona o účetnictví
  • cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací, je-li nabytý děděním nebo darem

Přitom 

  • pozemek oceníme pořizovací cenou pozemku včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26 Zákona o daních z příjmů)
  • majetek na leasing - do pořizovací ceny zahrneme výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem

Vstupní cena v účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, oceňujeme majetek podle §24-28 zákona o účetnictví a zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Reklama

reklama