logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Ocenění majetku a daňová evidence

Vstupní cena majetku - Vstupní cena pro dlouhodobý hmotný majetek - Ocenění pohledávek - Ocenění závazků - Ocenění peněz a cenin - Ocenění ostatního majetku - Vstupní cena v účetnictví -

Vstupní cena majetku

daňové evidenci je správná vstupní cena majetku důležitá pro daňové účely - pro uplatnění výdaje nebo pro odpis majetku.

Vstupní cena pro dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek (dříve investiční majetek) oceníme podle § 29 zákona o daních z příjmů. Většinou je to cena pořízení, u plátců DPH snížená o DPH. Pokud majetek vložíme do podnikání později než při nákupu, musíme většinou odpisovat z ceny reprodukční (například u auta, které jsme koupili déle než jeden rok před vložením do obchodního majetku). Reprodukční cena se stanovuje podle Zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Ocenění pohledávek

Pohledávky oceníme podle § 5 zákona o daních z příjmů (hlavně odst.9).

Ocenění závazků

Závazky oceníme při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.

Ocenění peněz a cenin

Peníze a ceniny oceníme jejich jmenovitou hodnotou.

Ocenění ostatního majetku

Ostatní majetek, např. nehmotný majetek, oceníme

  • pořizovací cenou podle § 25 odst.4) zákona o účetnictví, je-li pořízen úplatně
  • vlastními náklady podle § 25 odst.4) zákona o účetnictví, je-li pořízen ve vlastní režii
  • cenou zjištěnou pro účely daně dědické nebo darovací, je-li nabytý děděním nebo darem

Přitom 

  • pozemek oceníme pořizovací cenou pozemku včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů (§ 26 Zákona o daních z příjmů)
  • majetek na leasing - do pořizovací ceny zahrneme výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem

Vstupní cena v účetnictví

Vedeme-li podvojné účetnictví, oceňujeme majetek podle § 24-28 zákona o účetnictví a zákona 151/1997 o oceňování majetku.

Reklama

reklama