Paušální daň OSVČ 2023

Paušální daň - paušální režim - Přihlášení do 10. ledna - Platba v roce 2023 - Tři pásma - jaké zvolit - Pro koho je výhodný - Co zahrnuje (nezahrnuje nemocenské pojištění) - Podmínky pro vstup  - Přivýdělek ze zaměstnání - Jiné příjmy - I v nemoci - Bez slevy na dítě a na manžela/ku - Jaká evidence - Úpravy při přechodu - Porušení podmínek - Ukončení - Zákon -

Paušální daň - paušální režim

Paušální daň je platba, pomocí které můžeme platit najednou daň z příjmu i pojištění (zdravotní i sociální). Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme po skončení roku podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění.  

Přihlášení do 10. ledna

Chceme-li se přihlásit do režimu paušální daně, oznámíme to finančnímu úřadu do 10. ledna na formuláři Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Je také možné podat Oznámení online - elektronicky přes portál Moje daně.  

Platba v roce 2023

Od roku 2023 jsou tři pásma pro paušální daň. 

- v 1. základním pásmu 6208 Kč

- v 2. pásmu 16 tisíc Kč

- ve 3. pásmu 26 tisíc Kč.

Částka je splatná vždy ke 20. dni měsíce, na který platíme. První splátka po vstupu (lednová) je splatná spolu s únorovou do 20. února.    

Tři pásma - jaké zvolit

Které pásmo máme použít je podle toho, jaký máme druh příjmů a jakou odhadujeme výši příjmů pro daný rok: 

Řemeslníci a zemědělci, tedy OSVČ s nárokem na 80% výdajů procentem z příjmů, mohou až do příjmů 2 miliony Kč za rok platit základní paušál v 1. pásmu

Zbylí živnostníci, tedy OSVČ s nárokem na 60% výdaje procentem z příjmů, mohou do příjmu 1,5 milionu Kč za rok platit základní paušál. Očekáváme-li ale příjem mezi 1,5 a 2 miliony Kč za rok, měli bychom platit paušál z 2. pásma.

Ostatní OSVČ, tedy ti, kteří mají nárok jen na 40% výdaje procentem z příjmů, mohou do příjmu 1 milion Kč za rok platit základní paušál. Očekáváme-li ale příjmy v rozmezí 1 až 1,5 milionu Kč za rok, měli bychom platit paušál z 2. pásma. Očekáváme-li příjmy mezi 1,5 – 2 miliony Kč za rok, měli bychom platit paušál z 3. pásma.

Pro koho je výhodný

Paušální režim je šikovný i výhodný hlavně pro řemeslníky a zemědělce s příjmy až do 2 milionů Kč za rok a také pro ostatní živnostníky s příjmem do 1,5 milionu Kč za rok. Ti všichni mohou platit základní paušál. 

Co zahrnuje (nezahrnuje nemocenské pojištění)

Paušální daň zahrnuje daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Například v každé měsíční částce paušální daně v základním pásmu je obsaženo zdravotní pojistné ve výši minimální zálohy, sociální pojistné ve výši minimální zálohy zvýšené o 15%, a také 100 Kč daně z příjmů.

Nemocenské pojištění není v paušální dani zahrnuto. Pokud tedy chceme být nemocensky pojištěni, musíme se k němu přihlásit a platit pojistné zvlášť. Přihlásit se můžeme buď hned na začátku prostřednictvím formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu a nebo kdykoliv během roku standartní cestou, viz Nemocenské pojištění OSVČ.

Podmínky pro vstup 

Paušální daň nemůže mít každý, musíme splňovat určité podmínky:

Nesmíme být plátcem DPH ani se jím nesmíme stát v průběhu roku. Když jsme identifikovaná osoba k DPH, nevadí, to můžeme být.

K 1. lednu dále musíme být coby OSVČ účastni důchodového i zdravotního pojištění.

Nesmíme být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Nesmíme být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení. 

Některá další omezení jsou v následujícím textu.

Přivýdělek ze zaměstnání

Při používání paušální daně můžeme mít zaměstnání malého rozsahu (jen takové, které se daní srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, ne zálohou - to je info pro mzdové účetnictví). Můžeme mít například práci na jednu nebo více Dohod o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc i Dohody o pracovní činnosti do 3999 Kč za měsíc. Důležité je, že k těmto výdělkům nesmíme podepsat Prohlášení k dani

Jiné příjmy

V paušálním režimu nemůžeme mít příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 50 tisíc Kč za rok. Do tohoto součtu se nepočítají příjmy, které jsou nám zdaněny sraženou daní podle zvláštní sazby, například úroky na osobním účtu nebo úroky z držby cenných papírů. 

I v nemoci

Platby paušální daně musíme každý měsíc zaplatit, i když jsme nemocní nebo máme karanténu.

Bez slevy na dítě a na manžela/ku

Pokud využijeme paušální daň, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu na dítě, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit žádné výdaje skutečné, ani procentem, ale ani žádné slevy na dani, daňová zvýhodnění nebo bonusy. Nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný ani plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Nevýhodná je paušální daň, pokud jsme student, důchodce, matka na mateřské, osoba na rodičovské dovolené nebo pečující o děti, pobíráme rodičovský příspěvek, nebo jsme držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jaká evidence

V roce, ve kterém používáme paušální daň, stačí evidovat příjmy. Musíme sledovat, zda se náš obrat za 12 předchozích měsíců nepřehoupne přes hranici povinnosti být plátcem DPH. Jako plátce DPH bychom z paušální daně vypadli. 

Kromě příjmů evidujeme i pohledávky na konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob daně z příjmů (třeba výdaje procentem z příjmů nebo  daňovou evidencí). 

Úpravy při přechodu

Když přecházíme na paušální daň, tak se z hlediska úprav základu daně z příjmu chováme, jako kdybychom končili s podnikáním, k tomu blíže odstavec "Ukončení nebo přerušení podnikání" v článku Přechod.... Toto je ale vhodné řešit až po skončení roku, kdy budeme mít jistotu, v jakém režimu celý rok proběhl. Po přechodu na paušální daň je třeba podat také dodatečné pojietné přehledy pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

Porušení podmínek

Když během roku překročíme limit obratu pro povinné plátcovství DPH nebo porušíme jinou podmínku pro paušální daň, musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Paušální zálohy budeme platit až do konce roku, ale po jeho skončení se budeme chovat, jako bychom v paušálním režimu nebyli. Podáme přiznání k dani z příjmů podle skutečnosti (daňové evidence) nebo pomocí výdajů procentem z příjmů a také Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. 

Ukončení

Paušální režim můžeme ukončit z jakéhokoliv důvodu. Ukončíme jej ale také tehdy, pokud víme, že v následujícím roce přestaneme splňovat podmínky paušální daně.

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu nepodáváme během roku, kdy paušální režim trvá, ale až po jeho skončení, do 10. ledna.

Pokud porušíme některou z podmínek pro paušální režim, ukončí se povinně, ale také až na konci roku. Porušení podmínek posuzuje Finanční správa. Bude patrně třeba upravit daňový základ pro daň z příjmu.

Pokud jsme v paušálním režimu a ukončíme nebo přerušíme činnost OSVČ, paušální režim se ukončí.

Zákon

§7a zákona o dani z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt