logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Paušální daň 2024 OSVČ

Paušální daň - co je to - Přihlášení k paušální dani - Podmínky a omezení pro paušální daň - Jen pro neplátce DPH - Výhodná pro OSVČ s činností hlavní - Výše paušální daně 2024 - pásma - Splatnost paušální daně - 1. pásmo 7498 Kč - 2. pásmo 16745 Kč - 3. pásmo 27 139 Kč - Co zahrnuje paušální daň - Nemocenské pojištění - Ze zaměstnání jen přivýdělek - Jiné příjmy jen do 50 tisíc - Porušení podmínek - Bez slevy na dítě a dalších slev daně - Jaká evidence - Úpravy při přechodu na paušální daň - Paušál platíme i v nemoci - Přihlásit, odhlásit, změnit pásmo - Ukončení paušální daně - Zákon -

Paušální daň je jediná měsíční částka, kterou poplatíme vše co musíme (daň, pojištění). Je to výborný zcela zjednodušující způsob, jak podnikat, dokud náš obrat (příjmy) nepřesáhne 2 miliony Kč za rok. Nemusíme totiž podávat daňové přiznání ani Přehledy pro pojištění. Výhodná je, když máme OSVČ jako hlavní činnost, ne vedlejší.

Paušální daň - co je to

V jediné částce každý měsíc uhradíme daň i zdravotní a sociální pojištění. Po skončení roku už nemusíme nic doplácet ani podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění. Evidovat musíme všechny příjmy během roku a pohledávky k 31.12.

(Nepleťte si Paušální daň a Paušální výdaje.)

Přihlášení k paušální dani

Chceme-li se přihlásit do režimu paušální daně, oznámíme to finančnímu úřadu do 10. ledna.

Výjimkou je stitace, když jsme ještě nepodnikali. Pokud s podnikáním teprve začínáme (ještě jsme neměli IČ), můžeme vstoupit do režimu paušální daně během roku zároveň se zahájením podnikání. Pokud to neuděláme, budeme to moci udělat na počátku dalšího roku.

Přihlášení provedeme na formuláři Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Oznámení můžeme doručit elektronicky, poštou i osobně na podatelnu. 

Elektronicky podáme Oznámení online přes portál Moje daně

Podmínky a omezení pro paušální daň

Paušální daň nemůže mít každá OSVČ, musíme splňovat určité podmínky a respektovat řadu omezení:

 • Nesmíme být plátcem DPH ani se jím nesmíme stát v průběhu roku (viz níže)
 • Naše příjmy za jakýchkoliv 12 předcházejících měsíců nesmí překročit 2 mil Kč
 • K 1. lednu musíme být coby OSVČ účastni důchodového i zdravotního pojištění. 
 • Pokud máme i zaměstnání, tak jen přivýdělek malého rozsahu (viz dole)
 • naše jiné příjmy nepřesahují 50 tisíc Kč za rok (viz dole)
 • neuplatníme si daňovou slevu na dítě ani jiné daňové slevy (viz dole)
 • nemůžeme rozdělit zisk na spolupracující osobu
 • Nejsme společník veřejné obchodní společnosti ani komplementář komanditní společnosti.
 • Nejsme dlužník, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Reklama:

Jen pro neplátce DPH

Paušální daň můžeme využít jen tehdy, když nejsme plátcem DPH. Zjednodušeně to znamená, že naše příjmy za předchozích 12 mesíců nesmí překročit 2 mil Kč. (Když jsme Identifikovaná osoba k DPH, nevadí.)

Výhodná pro OSVČ s činností hlavní

Paušální daň je výhodná, když máme podnikání jako svoji hlavní činnost OSVČ, není výhodná u vedlejší činnosti OSVČ.

Výše paušální daně 2024 - pásma

 • v 1. základním pásmu je výše paušální daně 7498 Kč za měsíc
 • v 2. pásmuje výše paušální daně 16 745 Kč za měsíc
 • ve 3. pásmu je výše paušální daně 27 139 Kč za měsíc

Splatnost paušální daně

Paušální daň je splatná vždy ke 20. dni měsíce, na který platíme. První částka po vstupu (lednová) je splatná spolu s únorovou do 20. února.   

1. pásmo 7498 Kč

V 1. pásmu jsou OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč/rok. Také OSVČ s příjmy do 1,5 mil Kč za rok, které mají minimálně 3/4 všech výdělků z činností, na které mají živnost. Patří sem i OSVČ, kteří mají příjmy do 2 mil Kč ročně a jejich příjmy pocházejí minimálně ze 3/4 z řemeslné živnosti nebo ze zemědělských činností.

2. pásmo 16745 Kč

V 2. pásmu jsou OSVČ s příjmy od 1 do 1,5 milionu Kč/rok, které nespadají do 1. pásma. Také OSVČ s příjmy do 2 mil Kč za rok, které mají minimálně 3/4 všech výdělků z činností, na které mají živnost. 

3. pásmo 27 139 Kč

Ve 3. pásmu jsou OSVČ, které nespadají do 1. ani do 2. pásma.

Co zahrnuje paušální daň

Paušální daň zahrnuje daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Například v každé měsíční částce paušální daně v základním pásmu je obsaženo zdravotní pojistné ve výši minimální zálohy, sociální pojistné ve výši minimální zálohy zvýšené o 15%, a také 100 Kč daně z příjmů.

Pásmo

Celkem Kč Daň z příjmů Sociální pojištění Zdravotní pojištění
I. 7 498 100 Kč 4 430 Kč 2 968 Kč
II. 16 745 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč
III. 27 139 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění není v paušální dani zahrnuto. Pokud tedy chceme být nemocensky pojištěni, musíme se k němu přihlásit a platit pojistné zvlášť. Přihlásit se můžeme buď hned na začátku prostřednictvím formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu a nebo kdykoliv během roku standartní cestou, viz Nemocenské pojištění OSVČ.

Ze zaměstnání jen přivýdělek

Při používání paušální daně můžeme mít zaměstnání malého rozsahu, ale jen takové, které se daní srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů a neodvádí se z něj pojištění. Můžeme mít tedy například práci na Dohodu o provedení práce do limitu (nyní 10 tisíc Kč za měsíc) i Dohodu o pracovní činnosti do limitu (nyní 3999 Kč za měsíc). Důležité ale je, že k těmto výdělkům nesmíme podepsat Prohlášení k dani

Jiné příjmy jen do 50 tisíc

V paušálním režimu nemůžeme mít příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 50 tisíc Kč za rok. Do tohoto součtu se nepočítají příjmy, které jsou nám zdaněny sraženou daní podle zvláštní sazby, například úroky na osobním účtu nebo úroky z držby cenných papírů. 

Porušení podmínek

Když během roku překročíme limit obratu pro povinné plátcovství DPH nebo porušíme jinou podmínku pro paušální daň (viz výše), musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Paušální zálohy budeme platit až do konce roku, ale po jeho skončení se budeme chovat, jako bychom v paušálním režimu nebyli. Podáme přiznání k dani z příjmů podle skutečnosti (daňové evidence) nebo pomocí výdajů procentem z příjmů a také Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. 

Bez slevy na dítě a dalších slev daně

Pokud využijeme paušální daň, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu na dítě, ani daňový bonus na dítě.

V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit ani další daňová zvýhodnění. Nemůžeme uplatnit slevu na invalidní důchod, na průkaz ZTP/P,  ani ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Jaká evidence

V roce, ve kterém používáme paušální daň, evidujeme všechny příjmy. Musíme sledovat, zda se náš obrat za 12 předchozích měsíců nepřehoupne přes hranici povinnosti být plátcem DPH (nyní 2 mil Kč). Kdybychom se stali plátcem DPH, z paušální daně bychom vypadli. 

Kromě příjmů evidujeme i pohledávky na konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob zdanění (třeba výdaje procentem z příjmů nebo  daňovou evidencí). 

Nemůžeme si tedy uplatnit žádné výdaje skutečné, ani procentem.

Úpravy při přechodu na paušální daň

Když přecházíme na paušální daň, tak se z hlediska úprav základu daně z příjmu chováme, jako kdybychom končili s podnikáním, k tomu blíže odstavec "Ukončení nebo přerušení podnikání" v článku Přechod.... Toto je ale vhodné řešit až po skončení roku, kdy budeme mít jistotu, v jakém režimu celý rok proběhl. Po přechodu na paušální daň je třeba podat také dodatečné pojietné přehledy pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

Paušál platíme i v nemoci

Platby paušální daně musíme každý měsíc zaplatit, i když jsme nemocní nebo máme karanténu.

Přihlásit, odhlásit, změnit pásmo

Do 10. ledna je možné přihlášení k paušální dani, změna pásma i vystoupení viz Daňové formuláře.

Ukončení paušální daně

Paušální režim můžeme ukončit z jakéhokoliv důvodu. Ukončíme jej ale také tehdy, pokud víme, že v následujícím roce přestaneme splňovat podmínky paušální daně.

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu nepodáváme během roku, kdy paušální režim trvá, ale až po jeho skončení, do 10. ledna.

Pokud porušíme některou z podmínek pro paušální režim, ukončí se povinně, ale také až na konci roku. Porušení podmínek posuzuje Finanční správa. Bude patrně třeba upravit daňový základ pro daň z příjmu.

Pokud jsme v paušálním režimu a ukončíme nebo přerušíme činnost OSVČ, paušální režim se ukončí.

Zákon

§7a zákona o dani z příjmů.

Reklama

reklama