Paušální daň OSVČ - rok 2023

Paušální daň

Paušální daň je jediná souhrnná měsíční opakující se platba, pomocí které můžeme jednoduše plnit všechny své povinnosti z podnikání vůči státu. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění (zdravotní ani sociální). Evidujeme jen všechny své příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku. 

Paušální daň - měsíční platba v roce 2022, 2023

Pro rok 2022 je měsíční platba na paušální daň 5994 Kč.

V roce 2023 je měsíční platba na paušální daň

- v 1. základním pásmu 6208 Kč

- v 2. pásmu 16 tisíc Kč

- ve 3. pásmu 26 tisíc Kč.

Paušální daň je splatná vždy ke 20. dni měsíce, na který paušál platíme. První splátka po vstupu (lednová) je splatná spolu s únorovou do 20. února. 

Pro koho je výhodný paušální režim

Od roku 2023 je paušální režim šikovný a výhodný hlavně pro řemeslníky a zemědělce s příjmy až do 2 milionů Kč za rok a pro živnostníky s příjmem do 1,5 milionu Kč za rok - ti všichni mohou platit základní paušál. Patříme-li mezi ostatní OSVČ, kteří mohou počítat jen 40% výdaje procentem z příjmů a máme příjmy do 1 milionu Kč za rok, můžeme také platit základní paušál - přinese nám to ale jen zjednodušení, ne úsporu.  

Tři pásma paušální daně

Od roku 2023 jsou tři daňová pásma pro paušální daň, podle výše a druhu příjmů. 

OSVČ s nárokem na 80% výdaje procentem z příjmů, tedy řemeslníci a zemědělci, mohou až do příjmů 2 miliony Kč ročně platit základní paušál v 1. pásmu

OSVČ s nárokem na 60% výdaje procentem z příjmů, tedy zbylí živnostníci, mohou do příjmu 1,5 milionu Kč ročně platit základní paušál. Máme-li ale příjem mezi 1,5 a 2 miliony Kč ročně, měli bychom platit paušál z 2. pásma, což moc nedává smysl.

OSVČ s nárokem na 40% výdaje procentem z příjmů, tedy ostatní OSVČ, mohou do příjmu 1 milion Kč ročně platit základní paušál. Máme-li ale příjem v rozmezí 1 až 1,5 milionu Kč ročně, měli bychom platit paušál z 2. pásma, což nedává moc smysl. Máme-li  příjem 1,5 – 2 milionu Kč ročně, měli bychom platit paušál z 3. pásma, což už vůbec nedává smysl.

Co zahrnuje paušální daň

Paušální daň zahrnuje daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění. Například v každé měsíční částce paušální daně v základním pásmu je obsaženo zdravotní pojistné ve výši minimální zálohy, sociální pojistné ve výši minimální zálohy zvýšené o 15%, a také 100 Kč daně z příjmů.

Přihlášení do paušálního režimu do 10. ledna

Chceme-li se přihlásit do režimu paušální daně, oznámíme to finančnímu úřadu do 10. ledna na formuláři Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Ukončení paušálního režimu do 10. ledna

Paušální režim můžeme ukončit z jakéhokoliv důvodu. Ukončíme jej ale také tehdy, pokud víme, že v následujícím roce přestaneme splňovat podmínky paušální daně.

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu nepodáváme během roku, kdy paušální režim trvá, ale až po jeho skončení, do 10. ledna.

Kdo může mít paušální daň - podmínky 

Paušální daň nemůže mít každý, musíme splňovat určité podmínky:

Nesmíme být plátcem DPH ani se jím nesmíme stát v průběhu roku. Když jsme identifikovaná osoba k DPH, nevadí, to můžeme být.

K 1. lednu dále musíme být coby OSVČ účastni důchodového i zdravotního pojištění.

Nesmíme být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Nesmíme být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení. 

Některá další omezení jsou v následujícím textu.

I přivýdělek ze zaměstnání

Při používání paušální daně můžeme mít zaměstnání malého rozsahu (jen takové, které se daní srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, ne zálohou - to je info pro mzdové účetnictví). Můžeme mít například práci na jednu nebo více Dohod o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc i Dohody o pracovní činnosti do 3500 Kč za měsíc (od roku 2023 je to 3999 Kč za měsíc). Důležité je, že k těmto výdělkům nesmíme podepsat Prohlášení k dani

Jiné příjmy jen do 15 tisíc Kč

V paušálním režimu nemůžeme mít příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15 tisíc Kč za rok. Do tohoto součtu se nepočítají příjmy, které jsou nám zdaněny sraženou daní podle zvláštní sazby, například úroky na osobním účtu nebo úroky z držby cenných papírů. 

Platíme i v nemoci

Platby paušální daně musíme každý měsíc zaplatit, i když jsme nemocní nebo máme karanténu.

Když porušíme podmínky

Když během roku překročíme limit obratu pro povinné plátcovství DPH nebo porušíme jinou podmínku pro paušální daň, musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Paušální zálohy budeme platit až do konce roku, ale po jeho skončení se budeme chovat, jako bychom v paušálním režimu nebyli. Podáme přiznání k dani z příjmů podle skutečnosti (daňové evidence) nebo pomocí výdajů procentem z příjmů a také Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Zálohy, které jsme během roku zaplatili v paušální dani, uvedeme do daňového přiznání a přehledů (v základním pásmu paušálního režimu je to 1200 Kč do přiznání daně z příjmů, 12x minimální zálohu pro zdravotní pojištění - do přehledu pro zdravotní pojištění, 12x minimální zálohu na sociální pojištění vyšší o 15% - do přehledu na sociální pojištění).

Bez slevy na dítě a na manžela/ku aneb nevýhody paušální daně

Pokud využijeme paušální daň, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu na dítě, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit žádné výdaje skutečné, ani procentem, ale ani žádné slevy na dani, daňová zvýhodnění nebo bonusy. Nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný ani plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Nevýhodná je paušální daň, pokud jsme student, důchodce, matka na mateřské, osoba na rodičovské dovolené nebo pečující o děti, pobíráme rodičovský příspěvek, nebo jsme držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Jaká evidence

V roce, ve kterém používáme paušální daň, stačí evidovat příjmy. Musíme sledovat, zda se náš obrat za 12 předchozích měsíců nepřehoupne přes hranici povinnosti být plátcem DPH. Jako plátce DPH bychom z paušální daně vypadli. 

Kromě příjmů evidujeme i pohledávky na konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob daně z příjmů (třeba výdaje procentem z příjmů nebo  daňovou evidencí). 

Přechod na paušální daň - úpravy v daňovém přiuznání

Když přecházíme na paušální daň, tak se z hlediska úprav základu daně z příjmu chováme, jako kdybychom končili s podnikáním, k tomu blíže odstavec "Ukončení nebo přerušení podnikání" v článku Přechod.... Toto je ale vhodné řešit až po skončení roku, kdy budeme mít jistotu, v jakém režimu celý rok proběhl. Po přechodu na paušální daň je třeba podat také dodatečné pojietné přehledy pro zdravotní pojišťovnu i správu sociálního zabezpečení.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění není v paušální dani zahrnuto. Pokud tedy chceme být nemocensky pojištěni, musíme se k němu přihlásit a platit pojistné zvlášť. Přihlásit se můžeme buď hned na začátku prostřednictvím formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu a nebo kdykoliv během roku standartní cestou, viz Nemocenské pojištění OSVČ.

Ukončení paušálního režimu

Dobrovolně můžeme z paušálního režimu vystoupit jen na konci kalendářního roku. Pokud porušíme některou z podmínek, tak se paušální režim ukončí povinně, také až na konci roku. Porušení podmínek posuzuje Finanční správa. Bude patrně třeba upravit daňový základ pro daň z příjmu.

Pokud jsme v paušálním režimu a ukončíme nebo přerušíme činnost OSVČ, paušální režim se ukončí.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt