Paušální daň OSVČ

Paušální daň

Paušální daň platí od roku 2021. Je to platba, pomocí které můžeme jednoduše splnit všechny své povinnosti vůči státu. Zahrnuje daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění. Pokud se k ní přihlásíme, platíme ji celý rok každý měsíc ve stejné výši na jeden účet. Výhodou je, že nemusíme podat daňové přiznání ani Přehledy na pojištění a evidovat musíme jen všechny příjmy během roku a pohledávky k poslednímu dni roku. (A neměla by přijít daňová kontrola.)

Měsíční platba 5469 Kč v roce 2021

Pro rok 2021 je paušální daň stanovena na částku 5469 Kč. V této částce je obsaženo minimální zdravotní pojistné 2393 Kč, minimální sociální pojistné zvýšené o 15%, což dělá 2976 Kč a 100 Kč daň z příjmů.

Měsíční platba 5994 Kč v roce 2022

V této částce je obsaženo minimální zdravotní pojistné, minimální sociální pojistné zvýšené o 15% a daň z příjmů.

Jen neplátci DPH, obrat pod 1 milion Kč

Chceme-li používat paušální daň, nesmíme být plátcem DPH, ani se jím nesmíme stát v průběhu roku. Když jsme identifikovaná osoba k DPH, nevadí, to můžeme být.

U zaměstnavatele jen přivýdělek

Abychom mohli použít paušální daň, můžeme mít ze závislé činnosti jen menší příjmy (takové, které se daní srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů, narozdíl od zálohy - to je info pro mzdové účetnictví). Můžeme mít tedy Dohody o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc, Dohody o pracovní činnosti do 3500 Kč za měsíc a pracovní poměr, který je takzvaným zaměstnáním malého rozsahu do 3500 Kč za měsíc. Důležité je, že k těmto výdělkům nesmíme podepsat Prohlášení k dani

Příjmy podle §8, §9 nebo §10 do 15 tisíc Kč

V paušálním režimu nemůžeme mít příjmy z kapitálového majetku, ani příjmy z nájmu, ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15 tisíc Kč za rok. Do tohoto součtu nezapočítáme příjmy, které jsou zdaněny sraženou daní podle zvláštní sazby, například úroky na osobním účtu, nebo úroky z držby cenných papírů. Kdybychom během roku limit překročili, tak to musíme do 15 dnů oznámit finančnímu úřadu. V paušálním režimu setrváme až do konce roku a pak podáme daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích.

Další podmínky při paušální dani

Pokud chceme využívat paušální daň, musíme k 1. 1. splňovat i další podmínky. Být coby OSVČ účastni důchodového i zdravotního pojištění (to splňujeme, když máme OSVČ jako hlavní činnost). Nesmíme být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Nesmíme být dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení.

Když onemocníme

Platby paušální daně musíme každý měsíc zaplatit, i když jsme nemocní nebo máme karanténu.

Když překročíme obrat 1 milion Kč

Když během roku překročíme limit obratu pro povinné plátcovství DPH, tak o tom musíme do 15 dnů informovat finanční úřad. Paušální zálohy budeme platit až do konce roku. Po skončení roku podáme přiznání k dani z příjmů a také Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Zaplacené paušální zálohy nám budou započítány jako zálohy na daň a na sociální a zdravotní pojištění.

Kdy je paušální daň výhodná

Paušální daň je pro nás vhodná, pokud máme OSVČ jako hlavní činnost a nepotřebujeme uplatnit daňové slevy. Rozhodující ale, je, jakou vykonáváme činnost.

Pokud jsme OSVČ bez živnosti a uplatňovali bychom na výdaje procentem z příjmů 40% paušál, je pro nás paušální daň velmi výhodná.

Pokud máme živnost a uplatňovali bychom 60% paušál, vyplatí se nám paušální daň jen tehdy, blíží-li se naše příjmy horní hranici, tedy jednomu milionu Kč. Pokud ale máme nákup a prodej, tak se nám nevyplatí nikdy, naše skutečné výdaje jsou většinou nad 60 % příjmů a vedeme radši daňovou evidenci.   

Pokud naše příjmy plynou z řemesla nebo zemědělské či lesní výroby nebo z vodního hospodářství (možnost uplatnit 80% paušál), tak se nám paušální daň nevyplatí vůbec.  

Nevýhody paušální daně

V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit žádné výdaje skutečné, ani procentem, ale ani žádné slevy na dani, daňová zvýhodnění nebo bonusy. Nemůžeme uplatnit slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný ani plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, na elektronickou evidenci tržeb (EET. Ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary, úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění, ani nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Nevýhodná je paušální daň, pokud jsme student, důchodce, matka na mateřské, osoba na rodičovské dovolené= nebo pečující o děti, pobíráme rodičovský příspěvek, nebo jsme držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu do 10. ledna

Chceme-li se přihlásit do režimu paušální daně, oznámíme to finančnímu úřadu do 10. ledna. Použijeme formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu

Jaká evidence

V roce, ve kterém používáme paušální daň, musíme evidovat jen příjmy. Musíme sledovat, zda se náš obrat nepřehoupne přes hranici jednoho milionu za kalendářní rok - tím pádem bychom paušální daň nemohli použít.

Zároveň musíme každý měsíc sledovat, zda náš obrat za 12 předcházejících měsíců nepřevýšil 1 milion Kč. Pokud by se tak stalo, stali bychom plátcem DPH, a také bychom nemohli použít paušální daň.

Kromě příjmů zaevidujeme i pohledávky na konci roku a dlouhodobý majetek pro případ, že bychom přecházeli na jiný způsob (třeba výdaje procentem z příjmů nebo výdaje podle skutečnosti s daňovou evidencí). 

Přechod na paušální daň - úpravy v daňovém přiuznání

Když přecházíme na paušální daň, tak se z hlediska úprav základu daně z příjmu chováme, jako kdybychom končili s podnikáním, k tomu blíže odstavec "Ukončení nebo přerušení podnikání" v článku Přechod.... Toto je ale vhodné řešit až po skončení roku, kdy budeme mít jistotu, v jakém režimu celý rok proběhl.

Splatnost paušální daně

Paušální daň je splatná vždy ke 20. dni měsíce, na který paušál platíme. První splátka po vstupu (lednová) je splatná spolu s únorovou do 20. února. 

Bez slevy na dítě a na manžela/ku

Pokud využijeme paušální daň, nemůžeme si uplatnit daňové zvýhodnění plynoucí z daňové slevy na manžela či manželku. Nemůžeme využít ani daňovou slevu na dítě, ale ani daňový bonus na dítě nebo děti.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění není v paušální dani zahrnuto. Pokud tedy chceme být nemocensky pojištěni, musíme se k němu přihlásit a platit pojistné zvlášť. Přihlásit se můžeme buď hned na začátku prostřednictvím formuláře Oznámení o vstupu do paušálního režimu a nebo kdykoliv během roku standartní cestou, viz Nemocenské pojištění OSVČ.

Když začínáme podnikat

Do režimu paušální daně se můžeme přihlásit ode dne zahájení činnosti. Oznámíme to finančnímu úřadu nebo živnostenskému úřadu (jednotný registrační formulář).

Ukončení paušálního režimu

Dobrovolně můžeme z paušálního režimu vystoupit jen na konci kalendářního roku. Pokud porušíme některou z podmínek, tak se paušální režim ukončí povinně, také až na konci roku. Porušení podmínek posuzuje Finanční správa.

Bude patrně třeba upravit daňový základ pro daň z příjmu.

Ukončení nebo přerušení činnosti OSVČ

Pokud jsme v paušálním režimu a ukončíme nebo přerušíme činnost OSVČ, paušální režim se ukončí.

Jak při dlouhodobém pobytu v cizině

Kdybychom byli vyňati z povinnosti platit zdravotní pojištění kvůli dlouhodobému pobytu v cizině, nemohli bychom paušální daň použít.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt