logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Podnikatel, podnikání, OSVČ

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - Podnikatel - Samostatná činnost (podnikání) - Podnikání - Jiná samostatná výdělečná činnost -

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která má příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Termín OSVČ je dnes již zastaralý, přesto velmi zažitý.

Pokud jako OSVČ začínáme, držíme se návodu Jak začít podnikat.

Podnikatel

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Definici podnikatele uvádí § 420 - 435 nového Občanského zákoníku. Vejdou se do ní živnostníci (vlastníci živnostenského oprávnění) i OSVČ bez živnosti.

Samostatná činnost (podnikání)

Samostatná činnost, dříve označovaná jako "podnikání nebo samostatná výdělečná činnost", je činnost občana stáří aspoň 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své jméno a svůj účet.

Podnikání

Podle § 7 zákona o daních z příjmů příjmy z podnikání jsou

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
  • příjmy ze živnosti
  • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
  • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Blíže viz Příjmy z podnikání.

Jiná samostatná výdělečná činnost

Podnikatelem nejsme, jestliže máme jen

  • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (autorské honoráře)
  • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (hudebníci, herci,...)
  • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
  • příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Blíže viz OSVČ bez živnosti.

Reklama

reklama