logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Přerušení živnosti, ukončení podnikání OSVČ, přechod mezi režimy zdaňování

Ukončení živnosti, přerušení podnikání OSVČ - Přechod mezi režimy zdaňování OSVČ - Přechod na výdaje procentem z příjmů - Přechod na skutečné výdaje (daňovou evidenci) - Přechod na paušální daň - Zákon -

Ukončení živnosti, přerušení podnikání OSVČ

Pokud jsme OSVČ ukončili, a nebo přerušili a neobnovili ho do termínu pro daňové přiznání za příslušný rok, musíme provést úpravy základu daně.

Pokud vedeme daňovou evidenci, upravíme základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y)) a hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů (s výjimkou přijatých a zaplacených záloh). Dále o cenu nespotřebovaných zásob a o zůstatky vytvořených rezerv. Úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

Pokud uplatňujeme paušální výdaje, upravíme základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y).

Pokud vedeme podvojné účetnictví, upravíme základ daně o zůstatky vytvořených rezerv a opravných položek, záloh, které by byly zúčtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů, pokud o částkách z daného titulu nebylo zároveň účtováno prostřednictvím dohadných účtů, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období. Nájemné a úplata u finančního leasingu se do základu daně zahrne pouze v poměrné výši připadající ze sjednané doby na příslušné zdaňovací období do ukončení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti.

Přechod mezi režimy zdaňování OSVČ

Většinou musíme upravit základ daně, když přejdeme z jednoho režimu zdaňování OSVČ na jiný, tedy mezi režimy

paušální výdaje procentem z příjmů

daňová evidence - výdaje podle skutečnosti

-paušální daň

Přechod na výdaje procentem z příjmů

Pokud jsme vedli daňovou evidenci (výdaje podle skutečnosti) a budeme uplatňovat výdaje procentem z příjmů, upravíme základ daně předešlého roku. Většinou dodatečným daňovým přiznáním, které vyplníme celé znovu a k tomu navíc oddíl 6 a tabulku E. Povinné úpravy základu daně uvádí § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů – je to tam dost nepřehledně, musíme ten odstavec přečíst opravdu celý.

Změníme-li daňový základ, podáme i opravné přehledy příjmů pro sociální pojištění a zdravotní pojištění.

(Pokud jsme vedli daňovou evidenci a až po podání daňového přiznání to chceme změnit na výdaje procentem z příjmů, můžeme to udělat a podat dodatečné přiznání.) 

Přechod na skutečné výdaje (daňovou evidenci)

Pokud jsme uplatňovali výdaje procentem z příjmů a chceme vést daňovou evidenci (začít uplatňovat skutečné výdaje), podáme za předešlý rok dodatečné přiznání. V něm upravíme (většinou jde o zvýšení) základ daně o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. 

Změníme-li daňový základ daně z příjmů, podáme také opravné přehledy příjmů na sociální pojištění i na zdravotní pojištění

Dále pak si musíme hlídat úhrady závazků, které nám vznikly v době, kdy jsme ještě uplatňovali výdaje procentem z příjmů. Tyto úhrady nebudou v období, kdy už vedeme daňovou evidenci, daňově uznatelnými výdaji.

(Pokud jsme počítali výdaje procentem z příjmů a v dodatečném přiznání bychom to chtěli změnit na skutečné výdaje, tedy daňovou evidenci, není to možné, nemůžeme to udělat.)

Přechod na paušální daň

Při přechodu na paušální daň provádíme stejné úpravy základu daně, jako při ukončení nebo přerušení podnikání (viz výše). Upravíme základ daně za rok, který předchází paušální daní. S dodatečným přiznáním ale počkáme, než uplyne rok s paušální daní, abychom měli jistotu, že jsme neporušili podmínky paušálního režimu. Dodatečné přiznání podáme nejpozději počátkem dubna, elektronicky o měsíc později.

Změní-li se zpětně základ daně, musíme podat i opravné přehledy pro zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Zákon

Přechod mezi způsobem uplatňování výdajů viz § 23 odst. 8 písm. b) odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů.

Reklama

reklama