logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Příjmy ze zahraničí a daň z příjmů

Příjmy ze zahraničí - Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - Zamezení dvojího zdanění - České daňové přiznání - Přepočet cizí měny - Metoda prostého zápočtu - Metoda vynětí s výhradou progrese: - Metoda plného vynětí a plného zápočtu - Příjmy z několika států - Kombinace metod - Zdanění úroků - Bezesmluvní státy -

Příjmy ze zahraničí

jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí, které podléhají zdanění v zahraničí, snížené o související výdaje podle českého zákona. Nelze-li u některých výdajů stanovit, zda souvisí s příjmy ze zahraničí, bereme část výdajů v poměru, v jakém jsou naše příjmy ze zahraničí k našim celkovým příjmům.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Aby příjmy ze zahraničí nebyly zdaňovány dvakrát, existují mezistátní smlouvy o zamezení dvojího zdanění  které tomu zabraňují. Ty také určují, kterou metodu vyloučení máme použít. Přehled smluv viz www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv

Zamezení dvojího zdanění

Jestliže jsme z příjmů ze zahraničí platili v zahraničí daň z příjmu, budeme chtít asi zamezit, aby se nám příjmy danily dvakrát. V takovém případě budeme muset podstoupit detektivní činnost a zjistit, jakým způsobem tomuto dvojímu zdanění zamezit - musíme najít v příslušné mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění, jakou metodou dvojímu zdanění zabránit. Nejpodstatnější přitom je zjistit:

  • zda příslušná smlouva umožňuje dotyčný příjem zdanit na území státu zdroje
  • jaké maximální zdanění dotyčného příjmu smlouva uvádí podle příslušného článku
  • jakou metodu zamezení dvojího zdanění uvádí smlouva u dotyčného příjmu

Daň zaplacenou v zahraničí prokážeme potvrzením zahraničního správce daně (případně potvrzením plátce příjmu nebo depozitáře o sražení daně).

Jestliže doklad nemáme ve lhůtě k podání daňového přiznání v ČR, uvedeme v českém přiznání předpokládanou výši příjmů nebo daně. O případné rozdíly upravíme daňové přiznání v roce, ve kterém doklad obdržíme nebo podáme dodatečné daňové přiznání.

Reklama:

České daňové přiznání

Příjmy ze zahraničí a související výdaje uvedeme v příloze 3 daňového přiznání k dani z příjmu a následně je přičteme k příjmům a výdajům ze zdrojů v ČR. Pro prostý zápočet z více států vyplníme i samostatný list k 4. oddílu této přílohy. Postupujeme podle pokynů. Odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nemůžeme použít.

Většinu příjmů ze zahraničí (z podnikání, zaměstnání, pronájmu) zdaníme podobně jako příjmy z ČR. U některých příjmů z kapitálového majetku a ostatních příjmů si ale můžeme zvolit, zda je zahrneme do dílčích základů daně (jako jiné příjmy z ČR) nebo do samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona o daních z příjmů. Tyto pak zdaníme sazbou ve výši 15 %, event. 20 %. Potřebujeme k tomu přílohu č. 4.

Přepočet cizí měny

Podle § 38 zákona o daních z příjmů použijeme jednotný kurs uvedený na internetových stránkách Ministerstva financí nebo kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.

Metoda prostého zápočtu

Daň snížíme o daň zaplacenou v zahraničí, ale jen do výše daně vypočtené dle našeho zákona o daních z příjmů připadající na příjmy ze zahraničí. Způsobů může být několik. Započtení lze provést nejvýše do částky daňové povinnosti.

Metoda vynětí s výhradou progrese:

Z úhrnu dílčích základů daně podle § 6 až 10, před uplatněním slevy daně vyjmeme příjmy ze zahraničí. Z ostatního příjmu vypočteme daň sazbou daně zjištěné ze základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí. Zjistíme vlastně, jaká průměrná sazba daně by nám vyšla, kdyby základ daně obsahoval příjmy z ČR i ze zahraničí, a touto sazbou vypočteme daň z příjmů jen z ČR - příjmy ze zahraničí pomineme. Tato metoda je pro rezidenty.

Metoda plného vynětí a plného zápočtu

Plné vynětí: ze základu daně před uplatněním slev daně vyjmeme příjmy ze zahraničí. Metoda není běžná.

Plný zápočet: daň se sníží o daň zaplacenou v zahraničí, a to i když je vyšší než kdyby se daň počítala podle našich zákonů. Zápočet je možný maximálně do výše daňové povinnosti. Metoda se takřka neuplatňuje.

Příjmy z několika států

Prostý zápočet provedeme samostatně za každý stát. Při vynětí vyjmeme veškeré příjmy ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění.

Kombinace metod

Nejprve provedeme vynětí, pak prostý zápočet.

Zdanění úroků

Byla-li nám z příjmů úrokového charakteru (§ 38fa) v zahraničí sražena daň vyšší, než jaká je v příslušné mezinárodní smlouvě, můžeme o ni snížit celkovou daň, pokud daň byla v zahraničí sražena v souladu s právním předpisem Evropských společenství. Je-li celková daňová povinnost nižší než daň sražená v souladu s právním předpisem Evropských společenství, vznikne nám ve výši rozdílu přeplatek daně.

Bezesmluvní státy

Pokud máme příjem ze země, se kterou nemáme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a náš příjem tam byl zdaněn, nemůžeme uplatnit žádnou z metod zamezení dvojího zdanění příjmy musíme zdanit podruhé. Zaplacená daň je daňově uznatelným výdajem, a to v následujícím roce. (U příjmů ze závislé činnosti už v dotyčném roce.)

Reklama

reklama