Dary snižující daň z příjmu

Dar či sponzoring

Dar nesouvisí s naším podnikáním, za své peníze nedostáváme protihodnotu (třeba reklamu), můžeme být nanejvýš uvedeni jako sponzor.

Dar pro nás není daňově uznatelný výdaj, ale v určité míře nám sníží daň z příjmů, pokud zákonu o daních z příjmů vyhovíme co do příjemce a účelu daru.

Výše daru - kolik darovat

Chceme-li si snížit daň z příjmu, musíme za rok darovat alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč.

Maximálně můžeme v daňovém přiznání uplatnit 15 % ze základu daně.

Díky koronaviru můžeme za rok 2020 i za rok 2021 uplatnit až 30 % základu daně. Při online podání nám to bude hlásit chybu, k té ale správce daně nebude přihlížet.

Dárci krve

Bezpříspěvkový dárce krve si odečte za každý odběr 3000 Kč jako dar na zdravotnické účel.

Dary útulku, školskému či zdravotnickému zařízení

Darujeme fyzické osobě s bydlištěm či sídlem v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu, provozující

Dar invalidnímu důchodci

Darujeme poživateli invalidního důchodu s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

Dar zdravotně postiženému dítěti

Darujeme nezletilému dítěti dlouhodobě zdravotně postiženému, vyžadujícímu mimořádnou péči (zákon 155/1995 Sb.) s bydlištěm v České republice, Evropské Unii, Norsku či na Islandu na

Dary právnickým osobám

Příjemcem daru může být

Dar může být poskytnut na financování:

Jaké doklady potřebujeme

Jako přílohu pro daňové přiznání potřebujeme doklad o zaplacení (př. výpis z účtu). Datum platby musí souhlasit s datem roku, ve kterém dar uplatňujeme v daňovém přiznání.

Finanční úřad chce většinou doložit i darovací smlouvu. Musí být uveden účel a příjemce daru a odpovídat podmínkám zákona (viz výše). A i kdyby náhodou obdarovaný použil dar v rozporu s darovací smlouvou na jiný než sjednaný účel, nezaniká nám nárok na uplatnění daru jako odčitatelné položky.

Aktualizováno dne 9.2.2021
Vytisknuto dne 26.9.2021
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dary-a-dane.php