Daňová evidence

Co je daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a je ještě jednodušší.

Kdy potřebujeme daňovou evidenci

Daňovou evidenci musíme vést, pokud máme příjmy ze samostatné činnosti a chceme v přiznání k dani z příjmu uplatnit výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

Daňová evidence není potřeba, pokud budeme uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Nepotřebujeme ji ani tehdy, když jsme přešli na paušální daň.    

Co obsahuje daňová evidence

Daňová evidence může být velmi jednoduchá, stačí jednoduše evidovat 1) příjmy a výdaje a 2) majetek a závazky

1) Příjmy a výdaje

Stačí jeden sloupeček pro příjmy a druhý pro výdaje, viz například ukázky daňové evidence.

Hlavní je, aby daňová evidence obsahovala všechny peněžní i nepeněžní příjmy, které jsme v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností obdrželi hotově, bankou či fyzicky od 1.1. do 31.12.

V našem zájmu je, aby evidence obsahovala také všechny naše daňově uznatelné výdaje, které jsme zaplatili od 1.1. do 31.12. K nim pak přidáme ještě odpisy dlouhodobého majetku, stravné při pracovních cestách a výdaje na auto.

Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhu. Nemusíme také evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme rovněž evidovat hromadně, to znamená, že například na jeden řádek zaevidujeme součet výdajů jednoho druhu, třeba poštovné za kalendářní měsíc či rok. Evidovat můžeme zpřeházeně, nezáleží na datu platby, důležité je jen to, že platba patří do kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Blíže viz ukázky daňové evidence.

2) Majetek a závazky

Při vedení daňové evidence záleží na nás, jakou formu evidence majetku zvolíme, nemusíme dodržovat přísné účetní předpisy.

Nesmí však chybět inventura majetku k 1.1. a 31.12. kalendářního roku, pro který evidenci děláme. Jinak je na nás, jak budeme evidovat, aby to stačilo pro podepření našich příjmů a výdajů. 

Kvůli daňovému přiznání, kde budeme povinně vyplňovat tabulku počátečních a koncových stavů, musíme svojí evidencí zajistit to, aby se nám na počátku a na konci roku mohli invenatrizovat dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky a pro svoji evidenci měli jejich přehled. 

Číslování dokladů

Doklady je vhodné číslovat a v evidenci popsat o co jde, abychom doklad později našli.

Archivace dokladů

Vše v evidenci musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí  archivujeme za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně z příjmů. Pokud jsme plátce DPH, musíme archivovat ještě déle. 

Daňová evidence plátce DPH

Jsme-li plátcem DPH, je pro nás povinná i evidence k DPH. Kdo to "má pod kontrolou", dovede si svoji daňovou evidenci upravit tak, aby vyhovovala i evidenci k DPH. Kdo má na evidenci nějaký softwer, nastaví si tam, že je plátce DPH. Podrobněji viz Daňová evidence plátcce DPH, případně Povinnosti plátce, evidence.

Zákon

Viz § 7b Zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 19.5.2023
Vytisknuto dne 27.9.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/danova-evidence.php