Nehmotný dlouhodobý majetek

Co je dlouhodobý nehmotný majetek

Zjednodušeně řečeno jde o zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva nebo jiný majetek podle zákona o účetnictví, pro který platí, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností, zároveň je jeho vstupní cena vyšší než 60.000 Kč a zároveň je jeho doba použitelnosti delší než rok.

Podrobně § 6 vyhlášky 500/2002 pro podvojně účtující.

Daňová uznatelnost v daňové evidenci

V daňové evidenci jsou výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku hned a zcela daňově uznatelné (§ 24 odst.2 písm. zn) zákona o daních z příjmů).

Evidence v daňové evidenci

V daňové evidenci záleží na nás, jak budeme evidovat. Vhodné jsou následující údaje:

Odpisy jen v podvojném účetnictví

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se týká tedy jen těch, kdo vedou podvojné účetnictví. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku viz § 32a zákona o daních z příjmů.

Aktualizováno dne 7.1.2017
Vytisknuto dne 22.1.2022
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/nehmotny-majetek.php