Dohoda o provedení práce - náležitosti

uzavřená mezi

panem/paní: xy, datum narození: xy, číslo OP: xy, bydliště: xy, (dále jen „zaměstnanec“)

a

panem/paní/společností: xy, se sídlem: xy, IČ: xy, zastoupená panem/paní: xy, (dále jen „zaměstnavatel“)

 

Vymezení - popis práce: xy

Místo výkonu práce: xy

Práce bude odevzdána do dne: xy

Rozsah práce - počet hodin: xy

Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši: xy

Další ujednání této Dohody o provedení práce: xy

O dalších právech a povinnostech obou smluvních stran platí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (dále jen Zákoníku práce). Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.

Datum a místo podpisu: xy

Podpis zaměstnance: xy

Podpis zaměstnavatele: xy

Více viz Dohoda o provedení práce - info, Zákoník práce, především § 74 až 77.

Aktualizováno dne 11.2.2023
Vytisknuto dne 5.6.2023
Původní adresa článku: https://www.jakpodnikat.cz/dohoda-o-provedeni-prace-vzor.php