logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Provozovna dle živnostenského zákona

Co je provozovna - Označení provozovny - Ohlášení zahájení, ukončení, změny - Odpovědná osoba - Umístění provozovny, provozovna v bytě - Hygienické a požární předpisy - Znalost jazyka - Sídlo, místo podnikání -

Co je provozovna

Provozovna je prostor, v nemž je uskutečňována podnikatelská činnost. Například prodejna, kancelář, dílna, ordinace, stánek, pojízdná prodejna.

Počet provozoven není omezený.

Označení provozovny

Provozovna musí být označena naším obchodním jménem a IČem, můžeme připojit název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Stánek apod. musíme navíc označit údajem o sídle nebo místě podnikání.

U provozovny pro prodej zboží nebo poskytování služeb musíme mít na dveřích vchodu nebo na jiném viditelném místě (např. za oknem) uvedeno i

  • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny
  • prodejní nebo provozní dobu pro styk se spotřebiteli (ne u stánku)
  • kategorii a třídu u přechodného ubytování

Ohlášení zahájení, ukončení, změny

Zahájení provozu živnosti v provozovně musíme písemně oznámit živnostenskému úřadu aspoň 3 dny předem. Provozovny uvedené přímo v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi oznamovat nemusíme.

Ukončení činnosti v provozovně musíme oznámit do 15 dnů.

Za oznámení změny se správní poplatky neplatí, při nesplnění oznamovací povinnosti můžeme dostat pokutu až 50 000 Kč.

Před uzavřením provozovny pro styk se spotřebiteli musíme alespoň 3 dny předem označit počátek a konec uzavření.

Odpovědná osoba

Pro každou provozovnu musíme ustanovit osobu odpovědnou za její činnost.

Umístění provozovny, provozovna v bytě

K provozovně musíme mít užívací nebo vlastnické právo.

Máme-li provozovnu v bytě a nejsme vlastníkem, můžeme v něm provozovat živnost jen se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce (pokud má k tomu správce zmocnění).

Hygienické a požární předpisy

Provozovna musí odpovídat zvláštním předpisům, zejména stavebním, požárním a hygienickým.

Znalost jazyka

V provozovně pro prodej zboží nebo poskytování služeb musí být v době pro styk se spotřebiteli přítomna osoba znalá českého nebo slovenského jazyka.

Sídlo, místo podnikání

K tomu jen poznámka - nový občanský zákoník platný od roku 2014 nerozlišuje termíny "sídlo" a "místo podnikání".

Dále vizte

Aktualizováno 2.1.2023   Našli jste chybu?

Reklama

reklama