Společnost (sdružení fyzických osob)

Sdružení osob bez právní subjektivity

"Sdružení osob bez právní subjektivity" bylo od roku 2014 nahrazeno pojmem "Společnost" novým občanským zákoníkem, který změnil i některé podmínky.

Společnost

Zákon praví, že "zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost." Smlouva nemusí být písemná, ale bude-li se vkládat majetek, je třeba podepsaný soupis vkladů. Ať už jde o majetek movitý či nemovitý, peníze nebo dokonce veškeré jmění společníka, vlastněné v době účinnosti smlouvy.

Pokud se společník zaváže přispět společnému účelu pouze činností a ne majetkem, má právo na podíl ze zisku a na užívání vložených věcí, ale není spoluvlastník. Pokud si společníci ujednají, co má být do společnosti vloženo, přispějí pak rovným dílem.

Pokud si společníci ve smlouvě neurčí poměr podílu na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti, jsou pak podíly společníků stejné.

O dosažení společného účelu se společníci přičiňují osobně a stejnou měrou.

Zákaz konkurence

Bez souhlasu ostatních společníků nemůže společník konat nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Pokud by tak činil, společníci se mohou domáhat soudně zdržení se takového jednání, ale i prohlášení jeho jednání za jednání společnosti a vydání získané odměny, nebo také náhrady způsobené škody.

Rozhodování

Společnost rozhoduje většinou hlasů, přitom každý ze společníků má jeden hlas. Pokud se ale rozhoduje o  změně společenské smlouvy, ta musí být přijata jednomyslně.

Správa společnosti

Správu společnosti může konat určený společník nebo třeba víc společníků, nebo třetí pověřená osoba. Pokud si společníci správu nerozdělí, jednají v běžných záležitostech samostatně.

Správce společnosti vede účetnictví a přehled o majetku a podává ostatním společníkům vyúčtování majetku, příjmů a výdajů a zisku či ztráty, a to nejméně jednou ročně.

Společníci, kteří nebyli pověřeni správou společnosti, nemohou se společným majetkem nakládat, ale mohou kontrolovat stav společnosti - vyžádat si účetnictví a jiné doklady. Kontrola je potřebná hlavně proto, že kdyby se společnost zadlužila, společníci zodpovídají věřitelům společně a nerozdílně.

Zánik společnosti

Společník může ze společnosti vystoupit, ale ne v době pro společnost nevhodné, nebo pokud by způsobil ostatním újmu (to neplatí pro vážné důvody).

Společník může být i vyloučen, pokud:

  • poruší povinnosti ze smlouvy podstatným způsobem,
  • bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
  • přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, 
  • bylo o úpadku společníka rozhodnuto.

Po zániku členství společnost společníkovi vyúčtuje a vydá vše, co mu náleží a vyplatí podíl na majetku.

Zákon či smlouva řeší i případné úmrtí společníka - vypořádacím podílem nebo vstupem dědice do společnosti.

Zákon

Podrobněji viz §2716 a násl. nového občanského zákona.

Reklama

Nejoblíbenější

Reklama

.

Naši partneři: 

Filtry na vodu na Filtrovani.cz

Filtry na vodu na Filtryvody.cz

Důchody-důchodci.cz

Turecko.org

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt