logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Výdaje (náklady) daňově uznatelné

Daňové výdaje - Výdaje nejsou povinné - Výdaje (náklady) vymezené jinak či zakázané - Výdaje i pro osobní potřebu - Výdaje nad rámec a dary - Podvojné účetnictví má náklady a výnosy -

Daňové výdaje

Pokud vedeme daňovou evidenci, můžeme uplatnit skutečně vynaložené výdaje. Ty jsou daňově uznatelné, pokud

 • jsme je vynaložili na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a
 • máme k nim doklady, které určitou dobu archivujeme a
 • uplatníme je v roce, kdy jsme je zaplatili (i zálohy uplatníme v roce, kdy jsme je zaplatili) a
 • zaevidovali jsme je v daňové evidenci

Výdaje nejsou povinné

Výdaje spojené s podnikáním uplatnit nemusíme, je to možnost, nikoliv povinnost. Přijaté faktury či paragony nemusíme v daňové evidenci vůbec uvádět.

Výdaje (náklady) vymezené jinak či zakázané

Pro některé typy výdajů platí výjimky nebo specifické podmínky:

 • zřizovací výdaje
 • výdaje na auto uplatníme jedním ze způsobů
 • stravné při pracovních cestách zaměstnanců a nápoje pro zaměstnance
 • reklamní předměty, reprezentace
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku i technické zhodnocení uplatníme postupnými odpisy
 • zůstatková cena majetku prodávaného či jinak vyřazovaného - § 24 odst.2 b),c),t),zf), odst.5, § 25 odst.1 o)
 • leasing - § 24 odst.2 h), zl), odst.4, odst.6, § 25 odst.1 ze),zm)
 • cenné papíry, směnky - § 24 odst.2 r),w),ze), § 25 odst.1 c)
 • výdaje na daně uplatníme podle § 24 odst.2 u),ch), § 25 odst.1 r),s), uplatnit můžeme i daň stanovenou náhradním způsobem (jinak řečeno náhradu za neuplatnění daně) při nesplnění registrační povinnosti k DPH
 • likvidace zásob - § 24 odst.2 zg)
 • zkoušky ověřující další vzdělávání - § 24 odst.2 zo)
 • penále, pokuty, úroky z prodlení - § 24 odst.2 zi), § 25 odst.1 f),y)
 • úroky z úvěrů a půjček, výdaje na zajištění úvěrů apod. - § 25 odst.1 w),x)
 • škody - § 24 odst.2 l), odst.10, § 25 odst.1 n), odst.2
 • umělecká díla - § 25 odst.1 za),zb)
 • pojistné na zdravotní a sociální pojištění je daňovým výdajem jen tehdy, pokud je platíme za své zaměstnance - § 25 odst.1 g)

Více viz § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů.

Výdaje i pro osobní potřebu

Výdaje sloužící zároveň pro osobní spotřebu (např. auto, počítač, papíry do tiskárny, telefon) můžeme uplatnit jen poměrnou částí připadající na podnikání.

Výdaje na opravu, údržbu i technické zhodnocení majetku používaného k podnikání, který jsme ale nezařadili do obchodního majetku, jsou také výdaje pro osobní spotřebu.

Výdaje nad rámec a dary

Výdaje které nejsou na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžeme uplatnit jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejících, jestliže tyto příjmy zároveň zdaňujeme nebo jsme je už zdanili. Dary mají vlastní úpravu.

Podvojné účetnictví má náklady a výnosy

Pokud vedeme podvojné účetnictví, účtujeme náklady podle Zákona o účetnictví a navazujících předpisů, to znamená, že časové zařazení nákladů a výnosů se od daňové evidence v některých případech liší.

Reklama

reklama