logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Zrušení registrace plátce DPH

Zrušení plátce DPH - obrat pod 2 miliony - Plátcem DPH aspoň rok - Žádost o zrušení registrace DPH - Identifikovaná osoba (zboží z EU, Adsense, Facebook atd.)  - Vrácení DPH z majetku a zásob při deregistraci - Přerušení činnosti plátcovství nepřeruší - Zákon -

Zrušení plátce DPH - obrat pod 2 miliony

Pokud nám klesl obrat (zjednodušeně příjmy) za předchozích 12 kalendářních měsíců pod zákonnou hodnotu 2 miliony Kč za rok, máme možnost zrušit svoji registraci plátce DPH. 

Tedy v okamžiku, kdy za dvanáct po sobě jdoucích měsíců spadne náš obrat pod limit, můžeme požádat o zrušení registrace.

Plátcem DPH aspoň rok

Podmínkou pro zrušení registrace plátce je, že jsme plátcem DPH minimálně rok.

Žádost o zrušení registrace DPH

Žádost o zrušení registrace je na portálu Moje daně, odkaz Elektronická podání pro Finanční správu > Elektronické formuláře > Registrace - po rozkliknutí šipky se ukáže seznam formulářů.

Tato žádost je pro všechny daně, část pro DPH je v 2. oddílu, část 09. Zde vybereme, že žádáme o zrušení registrace plátce a jako důvod uvedeme třeba obrat pod 2 miliony Kč.

Uvedeme obrat za 12 předcházejících měsíců (obrat za 3 měsíce se týká jiných důvodů, například dědictví po plátci DPH, blíže §6b a §6e). V 1. oddílu vyplníme svoje identifikační údaje. 

Formulář se posílá jen elektronicky, možno rovnou z portálu www.mojedane.cz. Když připojíme jako přílohu přehled obratů za 12 předcházejících měsíců, mohlo by to urychlit vyřízení žádosti.

Identifikovaná osoba (zboží z EU, Adsense, Facebook atd.) 

Pokud existují důvody, abychom poté, co přestaneme být plátcem DPH, zůstali aspoň identifikovaná osoba, tak to při vyplňování formuláře zvolíme. Například když pořizujeme zboží z jiného státu EU přes limit 326 tisíc Kč za rok. Nebo kvůli příjmům z reklamy Google AdSense nebo výdajům za reklamu na Facebooku, více viz identifikovaná osoba k DPH.

Vrácení DPH z majetku a zásob při deregistraci

Při zrušení registrace musíme "snížit uplatněný odpočet" DPH u majetku, který máme ke dni zrušení registrace v obchodním majetku a u kterého jsme uplatnili odpočet DPH. Musíme prostě vrátit "nespotřebované" DPH.

Snížení odpočtu provedeme v daňovém přiznání k DPH za poslední zdaňovací období svého plátcovství. Vykážeme je na ř. 45 mínusem. Do kontrolního hlášení tento řádek nedáváme. 

Odpočet v plné výši vrátíme za zásoby, zaplacené nevyúčtované zálohy (úplaty za zdanitelná plnění, která se do dne předcházejícího dni zrušení registrace neuskutečnila), nedokončený majetek a nevyčerpané poukazy. Bez ohledu na to, kolik co stálo a kdy jsme to pořídili.

U drobného majetku vrátíme jen za ten, kde jsme uplatnili odpočet DPH alespoň 2 100 Kč a pořídili jej v posledních 12 měsících (počítáme i měsíc zrušení registrace). DPH vrátíme jen za celé kalendářní měsíce, ve kterých už nebudeme plátcem. Například když jsme 6. května pořídili počítač a 5. prosince téhož roku přestali být plátcem, vrátíme čtyřikrát 1/12 odpočtu DPH, tedy za 4 celé měsíce "neplátcovství". Odpočet za květen až prosinec nám zůstává. 

Máme-li dlouhodobý majetek, který jsme pořídili ve lhůtě 5 let (lhůta počíná kalendářním rokem, v němž jsme majetek pořídili), postupujeme podle § 78d Zákona o DPH. U staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a pozemků je lhůta 10 let (§ 78 odst. 3).

Přerušení činnosti plátcovství nepřeruší

Přerušíme-li živnost nebo jinou samostatnou činnost, zůstáváme být i nadále plátce DPH, přerušením činnosti se plátcovství DPH nepřerušuje. Během přerušení podáváme nulová přiznání k DPH. Nulová kontrolní hlášení podávat nemusíme. Pokud bychom chtěli přestat být plátcem DPH, musíme postupovat standartně - viz výše.

Zákon

Viz § 106b a 106d zákona o DPH, § 79a zákona o DPH.

Reklama

reklama