Penále, pokuty, úrok z prodlení, doměření, lhůty

Lhůty pro doměření daně

Finanční úřad nám může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jsme neměli povinnost podat řádné daňové přiznání).

Lhůta se automaticky prodlouží

  • zahájením daňové kontroly
  • podáním řádného daňového přiznání (tvrzení)
  • je-li nám oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání (tvrzení)

O jeden rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k

  • podání dodatečného daňového přiznání
  • doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně
  • oznámení rozhodnutí o stanovení daně
  • zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích
  • oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání

Sankce nehrozí, podáme-li daňové přiznání do 5 pracovních dnů po termínu. Za opožděné podání daňového přiznání delší než pět pracovních dnů dostaneme pokutu za každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně (nebo nadměrného odpočtu). Pokud jsme měli ztrátu, dělá pokuta  0,01 % daňové ztráty.

Maximálně však můžeme dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty. Maximální pokuta je 300.000 Kč. Pokutu správce daně nepředepíše, je-li nižší než 200 Kč. Pro výpočet můžeme použít kalkulačku na výpočet pokut.

Pokuta za nepodání přiznání

Pokud daňové přiznání nepodáme vůbec, a to ani dodatečně (typicky na výzvu správce daně), zaplatíme pokutu nejméně 500 Kč, ať už máme daňovou povinnost, nadměrný odpočet nebo nulu.

Pokud nám ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsme registrovaní, sdělíme to správci daně ve lhůtě pro podání přiznání/vyúčtování. (Platí to i tehdy, když nejsme k určité dani registrovaní, ale podáváme vyúčtování - např. za účastníky důchodového spoření.)

Úrok z prodlení - opožděné zaplacení daně

Pokud pozdě zaplatíme některou daň, nebo ji zaplatíme v nižší částce, zaplatíme úrok z prodlení za každý den opoždění. Úrok se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Úrok z prodlení se počítá od pátého pracovního dne po termínu k zaplacení až do dne platby (viz § 252, odst. 2) daňového řádu). Úplatní se nejdéle za 5 let prodlení a nepředepíše se, pokud nepřesáhne u jedné daně za jedno zdaňovací období 200 Kč. První čtyři pracovní dny prodlení se tedy nepostihují.

Penále za nižší přiznanou daň

Pokud přiznáme nižší daň, než jsme měli, a finanční úřad nám daň doměří, zaplatíme penále 20 % doměřené daně, přitom nezávisí na okamžiku doměrku. Navíc zaplatíme úrok z prodlení za každý den opoždění. Úrok se počítá z repo sazby ČNB zvýšené o 14 %.

Pokud daň doplácíme na základě našeho dodatečného daňového přiznání, zaplatíme jen úrok z prodlení.

Individuální prominutí penále či úroku

Vybrané sankce vzniklé od 1. 1. 2015 nám může finanční úřad prominout. Jde o penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru naší součinnosti nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Poplatek za žádost o prominutí příslušenství daně je 1 000 Kč.

Pořádková pokuta

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy můžeme dostat pořádkovou pokutu podle § 247 daňového řádu ve výši až 50 tisíc Kč.

Chyba v náš prospěch

Pokud správce daně zjistí v rámci daňové kontroly okolnosti svědčící v náš prospěch, musí je ve výsledku zohlednit. Dodatečným přiznáním můžeme také od roku 2015 uplatnit při kontrole odčitatelné položky.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt