Paušální výdaje procentem z příjmů 2018

Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, vypočítáme je procentem ze svých příjmů, tedy z peněz, které jsme v příslušném roce skutečně obdrželi. A můžou nám takto výdaje vyjít podstatně vyšší než byly ve skutečnosti. Výše procenta na výdaje závisí na druhu příjmů, viz níže.

Limity se oproti minulým létům snížily, proto si v roce 2018 raději schovávejme doklady o našich výdajích do krabice. Paušál se totiž vyplatí už jen u nižších příjmů. 

(Neplést si s paušální daní, což je smluvená daň, viz Paušální daň. Neplést ani s paušálem na auto.)

Pro příjmy za rok 2018 se limity snížily

Pro výpočet výdajů procentem z příjmů za rok 2018 a další léta použijeme procento nižší než dříve. Stále se to řídí druhe příjmů. 

80 %, nejvýše 800 000 Kč za rok, z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.

60 %, nejvýše 600 000 Kč za rok, z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných

40 %, nejvýše 400 000 Kč za rok, z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti

30 %, nejvýše 300 000 Kč za rok, z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

A pro příjmy za rok 2018 už budeme moci použít jen tyto nižší limity. Proto si raději schovávejme doklady o našich výdajích do krabice.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme je zvlášť. V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti a uplatníme si k nim příslušné procento výdajů. Nemůžeme kombinovat a uplatnit pro jedny příjmy paušál a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. "Paušál" buď na všechno, nebo na nic.

To platí pro příjmy v rámci jednoho dílčího základu daně (§7 zákona o daních z příjmů). Pokud máme vedle toho i příjmy z pronájmu (§ 9 zákona o daních z příjmů), tak kombinovat můžeme. Ke všem příjmům podle § 7 si uplatníme výdaje podle skutečnosti a k příjmům z pronájmu uplatníme výdaje procentem, nebo naopak.

Ve výdajích procentem je všechno

Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto (pro upřesnění - paušál na auto si můžeme uplatnit jen tehdy, když uplatňujeme výdaje podle skutečnosti - dokladů).

Evidence při výdajích procentem

Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.
  • majetek pro podnikání
  • pravděpodobně také výdaje v hotovosti (dle § 97 odst. 1 daňového řádu)

K tomu je třeba uchovávat doklady a archivovat je. (Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

Jestliže vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, i tak můžeme do daňového přiznání uplatnit výdaje procentem.

Plátci DPH

Jsme-li plátci DPH, můžeme uplatnit výdaje procentem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Pro výpočet výdajů bereme sumu příjmů v částce bez DPH.

Kdy neuplatníme výdaje procentem

Nemůžeme uplatnit výdaje procentem (musíme podle dokladů), pokud

  • jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů
  • jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem

Přechod na skutečné výdaje a naopak

Pokud jsem v minulých letech uplatňovali paušální výdaje procentem a nyní budeme přecházet na výdaje podle skutečnosti, je třeba si to pořádně nastudovat, viz Přechod z výdajů procentem na skutečné a naopak.

Výdaje procentem v zákoně

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pro příjmy z pronájmu majetku nezařazeného pro podnikání viz § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt