logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Nespolehliví plátci, ručení za DPH

Nespolehlivý plátce DPH - Riziko - Registr nespolehlivých plátců DPH - Ručení za odvod DPH - Jak bezpečně zaplatit nespolehlivému plátci - zvláštní způsob zajištění daně - Další rizika - Za co se staneme nespolehlivým plátcem - Když jsme označeni jako nespolehlivý plátce - Nespolehlivá osoba (ta je pro neplátce) -

Nespolehlivý plátce DPH

Nespolehlivý plátce je označení pro plátce DPH, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně, viz podrobněji níže.

Riziko

Jsme-li plátce DPH, je pro nás nespolehlivý plátce "nebezpečný" tím, že pokud od něj odebereme zboží nebo službu, budeme ručit za DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu.

Registr nespolehlivých plátců DPH

Registr nespolehlivých plátců DPH 

je registr plátců DPH s ukazatelem spolehlivosti. Je průběžně doplňován, proto raději průběžně ověřujeme, zda některý z našich dodavatelů není označen jako nespolehlivý. 

Ručení za odvod DPH

Pokud jsme plátcem DPH a odebereme službu nebo zboží od plátce, automaticky přebíráme riziko ručení za nezaplacenou DPH z toho zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud ten byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců.

Jak bezpečně zaplatit nespolehlivému plátci - zvláštní způsob zajištění daně

Abychom se vyhnuli ručení a případnému dvojímu zaplacení DPH (dodavateli a pak finančnímu úřadu za nespolehlivého plátce), můžeme využít zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH a zaplatit DPH místo dodavateli přímo na účet správce daně. Současně s takovou platbou uvedeme

  • identifikaci poskytovatele zdanitelného plnění
  • daň, na kterou je úhrada určena
  • identifikaci příjemce zdanitelného plnění
  • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění (pokud toto neuvedeme, bude se mít za to, že takovým dnem je den přijetí platby správcem daně)

Je ale třeba, abychom si k tokovémuto postupu zajistili od svého dodavatele souhlas (nejlépe písemný), jinak by po nás mohl částku, kterou jsme místo jemu odvedli jeho správci daně, vymáhat jako dluh.

Další rizika

Další rizikové faktory viz Ručení za DPH.

Za co se staneme nespolehlivým plátcem

Nespolehlivým plátcem můžeme být označeni, když závažně neplníme své povinnosti ve vztahu ke správě DPH, přitom definice "neplnění povinností" se průběžně mění a rozšiřuje. Jde například o dluh na DPH minimálně 500 tisíc Kč, zapojení se do podezřelých obchodů nebo porušení zákonné povinnosti s důsledkem neuznání nároku na odpočet DPH minimálně o 500 tisíc Kč a následné vyměření či doměření DPH jinak, než jsme uvedli v přiznání k DPH, pokud jsme vyměřenou či doměřenou daň neuhradili v náhradní lhůtě dle platebního výměru. Dále je to opakované porušení povinností s následkem vyměření či doměření daně podle pomůcek ("opakované" znamená, že situace nastala alespoň za dvě zdaňovací období z šesti po sobě jdoucích). Důvodem je i to, že jsme účelově nekontaktní nebo opakovaně neplníme lhůty pro povinná podání. Přísnější měřítka platí na společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Upřesněno: Nespolehlivým plátcem se můžeme stát i tehdy, když závažným způsobem porušíme své zákonem stanovené povinnosti, což vede ke stanovení DPH na výstupu správcem daně výrazně jinak (minimálně o 500 tisíc Kč), než jsme uvedlii v daňovém přiznání k DPH a související vyměřenou nebo doměřenou DPH neuhradíme zcela v náhradní lhůtě splatnosti. Přitom se přihlíží k porušením povinností nastalým v řízení nebo v souvislosti s řízeními zahájenými po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2018.

U všech kritérií je nezbytný předpoklad existence účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňového výhody, necílí se na neúmyslná pochybení nebo naše zřejmé omyly.

Jednotlivá porušení plnění daňových povinností posoudí správce daně vždy s ohledem na naši osobu coby plátce DPH a dosavadní zkušenosti s námi. Správce daně vždy zohlední také objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly k nesplnění našich zákonných povinností.

Ve všech případech je rozhodnutí na správci daně.

Když jsme označeni jako nespolehlivý plátce

Pokud obdržíme rozhodnutí správce daně o označení za nespolehlivého plátce, můžeme se proti němu odvolat do 15 dní. Vyvěšení na internetu by mělo přijít až po vyřešení odvolání.

Pokud jsme označeni jako nespolehlivý plátce, tak kromě trestu v podobě ztráty důvěry odběratelů budeme potrestáni i povinností přejít ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období, a to od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem.

Zbavit se označení "nespolehlivý plátce" se nám může podařit nejdříve po roce od rozhodnutí finančního úřadu. Pokud jsme po jeden celý rok neporušili své povinnosti vztahující se k správě DPH, podáme si žádost. Pokud ji však finanční úřad zamítne, můžeme znovu požádat zase až za rok.

Nespolehlivá osoba (ta je pro neplátce)

1. 7. 2017 byl zaveden rovněž institut "nespolehlivá osoba". Nespolehlivou osobou se staneme, pokud nejsme plátcem DPH a závažným způsobem porušíme své povinnosti vztahující se ke správě daně. Staneme-li se posléze plátcem DPH, staneme se současně i nespolehlivým plátcem. 

Dále vizte

Aktualizováno 10.3.2024   Našli jste chybu?

Reklama

reklama