logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Ručení za DPH, zveřejněné účty

Ručení za dodavatelovo DPH - 1) Pozor na nespolehlivé plátce DPH - 2) Platit jen na zveřejněné účty - 3) Pozor na účty v cizině - 4) Pozor na prodejce benzinu neuvedené v Registru - 5) Pozor na nízkou cenu - 6) Platba v bitcoinech - Zajištění DPH předejde ručení - Úhrada DPH před výzvou správcem daně - Úhrada DPH po výzvě -

Ručení za dodavatelovo DPH

Ručení za odvod DPH svého dodavatele je nástroj správce daně k zamezení daňových úniků. Pokud si neověříme v registru plátců,  zda náš dodavatel zboží či služeb není například "nespolehlivý plátce" nebo zda účet, na který se mu chystáme zaplatit, je v registru řádně zveřejněný, vystavujeme se riziku ručení za cizí DPH a tím i riziku dvojího zaplacení DPH.

Následuje přehled všech (i méně obvyklých) situací, ve kterých nám hrozí ručení za cizí DPH.

1) Pozor na nespolehlivé plátce DPH

Pokud jsme plátce DPH, zkontrolujeme si, zda naši dodavatelé nemají v registru plátců označení "nespolehlivý plátce". Pokud od nespolehlivého plátce odebereme zboží či službu, budeme ručit za odvod DPH, kterou má odvést finančnímu úřadu z našeho plnění.

2) Platit jen na zveřejněné účty

Pokud jsme plátcem DPH a chystáme se uhradit fakturu přes 540 tisíc tisíc Kč, ověříme, zda účet dodavatele je zveřejněný v registru plátců. Pokud mu zaplatíme zcela nebo i jen zčásti na jiný než zveřejněný účet, budeme ručit za odvod jeho DPH z našeho plnění finančnímu úřadu.

3) Pozor na účty v cizině

Pokud jsme plátcem DPH, budeme ručit za odvod DPH svého dodavatele, když mu zaplatíme na účet vedený v cizině. Přitom je jedno, zda jde o účet zveřejněný nebo nezveřejněný v registru plátců. Týká se zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku.

4) Pozor na prodejce benzinu neuvedené v Registru

Pokud nakupujeme pohonné hmoty, zkontrolujeme si, zda distributora uvádí Registr distributorů pohonných hmot. Pokud ne, budeme ručit za jeho odvod DPH finančnímu úřadu. (Při obchodování s pohonnými hmotami jsou ručením podchyceny i další případy, ale to už je nad rámec tohoto článku.)

5) Pozor na nízkou cenu

Podle §109 odst. 2 písm. a) Zákona o DPH budeme ručit za DPH svého dodavatele i v případě, že od něj nakoupíme za neobvykle nízkou cenu.

6) Platba v bitcoinech

Od 1. 7. 2017 platí, že pokud přijmeme zdanitelné plnění a úplata je poskytnuta virtuální měnou, třeba i jen částečně, ručíme za DPH nezaplacenou poskytovatelem plnění.

Zajištění DPH předejde ručení

Pokud porušíme některý výše uvedený princip, hrozí nám ručení za DPH za svého dodavatele. Tomu se můžeme ještě vyhnout tak, že DPH zajistíme. To znamená, že místo toho, abychom DPH za dodávku zboží či služeb uhradili dodavateli, pošleme DPH na účet dodavatelova finančního úřadu. Správný postup při úhradě najdeme v Informaci GFŘ v bodu 3.1

Úhrada DPH před výzvou správcem daně

Pokud porušíme některý výše uvedený princip a DPH nezajistíme (viz výše), a náš dodavatel DPH neodvede, budeme to muset udělat my. Je přitom jedno, jestli jsme dodavateli mezitím DPH zaplatili nebo ne.

Můžeme sice počkat na výzvu správce daně, ale pokud víme, že DPH budeme muset zaplatit, můžeme tak učinit ještě před výzvou - dobrovolně. Pokud toto uděláme, vyhneme se tím označení za ručitele. DPH ale musí být zaplacena na osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně poskytovatele zdanitelného plnění a tato úhrada musí být identifikována. Předčíslí účtu je 80039, matrika místně příslušného správce daně (finančního úřadu) je uvedena na internetových stránkách Finanční správy v nabídce Placení daní, kód banky je 0710.

Úhrada DPH po výzvě

Pokud DPH zaplatíme až po výzvě správce daně, platíme už jako ručitel, podle údajů na výzvě.

Reklama

reklama