Paušální výdaje procentem z příjmů

Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti, případně z pronájmu.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

(Neplést si s paušální daní ani s paušálem na auto.)

Procenta jsou podle druhu činnosti

Pro výpočet výdajů za předchozí kalendářní rok použijeme následující procenta a limity, jsou platné pro příjmy za rok 2020 i za rok 2021. Výdaje vypočítáme procentem z příjmú podle toho, o jaké příjmy jde: 


80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.


- 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných


40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti


30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme je zvlášť a vypočítáme k nim příslušné procento výdajů. V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti.

Nelze kombinovat výdaje procentem a skutečné

Nemůžeme kombinovat, nelze uplatnit pro jedny příjmy výdaje procentem a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. "Paušál" buď na všechno, nebo na nic.

Pokud však máme vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy z pronájmu, můžeme u nich výdaje uplatnit jiným způsobem. 

Ve výdajích procentem je všechno

Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd, odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto (ten si můžeme uplatnit jen tehdy, když uplatňujeme výdaje podle skutečnosti a vedeme daňovou evidenci).

Evidence při výdajích procentem

Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.
  • majetek pro podnikání
  • pravděpodobně také výdaje v hotovosti (dle § 97 odst. 1 daňového řádu)

K tomu je třeba uchovávat doklady a archivovat je. (Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

Můžeme rovněž vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví a do daňového přiznání uplatnit výdaje procentem.

Plátci DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme uplatnit výdaje procentem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Pro výpočet výdajů procentem z příjmů bereme příjmy v částce bez DPH.

Kdy neuplatníme výdaje procentem

Nemůžeme uplatnit výdaje procentem (musíme podle dokladů), pokud jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů. Výdaje procentem nemůžeme použít ani tehdy, když jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem.

Přechod na skutečné výdaje a naopak

Pokud jsem v minulých letech uplatňovali paušální výdaje procentem a nyní budeme přecházet na výdaje podle skutečnosti, je třeba si to pořádně nastudovat, viz Přechod z výdajů procentem na skutečné a naopak

Výdaje procentem v zákoně

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. Pro příjmy z pronájmu majetku nezařazeného pro podnikání viz § 9 odst. 4) zákona o daních z příjmů.

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt