Výdaje procentem z příjmů

Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů - Procenta podle druhu činnosti - Více druhů příjmů - Nic navíc, ani odpisy, paušál na auto... - Evidence - Plátci DPH - Kdy to procentem nejde - Přechod na skutečné výdaje a naopak - Zákon -

Výdaje "paušálem", tedy procentem z příjmů

Paušální výdaje procentem z příjmů jsou nejjednodušší a často i nejvýhodnější způsob, jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje z podnikání nebo jiné samostatné činnosti.

Nevedeme daňovou evidenci, ale jen evidenci příjmů a pohledávek. Nemusíme prokazovat daňové výdaje podle dokladů, ale vypočítáme je procentem ze svých příjmů. Takto nám můžou výdaje vyjít i podstatně vyšší než byly ve skutečnosti.

(Neplést si s paušální daní ani s paušálem na auto.)

Procenta podle druhu činnosti

Pro výpočet výdajů za rok 2022 použijeme následující procenta a limity. Výdaje vypočítáme procentem z příjmů podle toho, o jaké příjmy jde: 


80 % (nejvýše 1 600 000 Kč za rok) z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost. Také z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.


- 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč za rok, co ž odpovídá 2 milionům příjmů za rok ) z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných


40 % (nejvýše 800 000 Kč za rok) z příjmů ze samostatné činnosti na kterou nemáme živnost, například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, z jiné samostatné výdělečné činnosti, blíže viz OSVČ bez živnosti


30 % (nejvýše 600 000 Kč za rok) z příjmů z pronájmu a z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Více druhů příjmů

Máme-li příjmy, pro která platí různá procenta výdajů, evidujeme je zvlášť a vypočítáme k nim příslušné procento výdajů. V daňovém přiznání je tabulka, do které rozepíšeme příjmy podle druhu činnosti.

Když máme více různých druhů příjmů. nemůžeme kombinovat, nemůžeme dát pro jedny příjmy výdaje procentem a pro druhé příjmy výdaje podle skutečnosti. "Procentem" buď na všechno, nebo na nic.

Pokud však máme vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy z pronájmu, můžeme u nich výdaje uplatnit jiným způsobem. 

Nic navíc, ani odpisy, paušál na auto...

Výdaje procentem zahrnují veškeré výdaje včetně mezd a odpisů majetku. Navíc si nemůžeme už uplatnit nic, ani paušál na auto.

Evidence

Uplatňujeme-li výdaje procentem, musíme evidovat:

  • příjmy peněžní i nepeněžní, které jsme obdrželi v hotovosti nebo na účet od 1.1. do 31.12.
  • pohledávky související s naším podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a které trvají k 31.12.
  • majetek pro podnikání
  • pravděpodobně také výdaje v hotovosti (dle § 97 odst. 1 daňového řádu)

K tomu je třeba uchovávat doklady a archivovat je. (Doklady o nákupu prodávaného zboží nebo materiálu, který používáme při poskytování služeb, si pro jistotu schováme, mohla by je žádat kontrola ze živnostenského úřadu.)

Můžeme rovněž vést daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví a pak do daňového přiznání uplatnit výdaje procentem.

Plátci DPH

Jsme-li plátce DPH, můžeme uplatnit výdaje procentem, ale musíme zároveň vést evidenci pro účely DPH a archivovat daňové doklady.

Pro výpočet výdajů procentem z příjmů bereme příjmy v částce bez DPH.

Kdy to procentem nejde

Nemůžeme uplatnit výdaje procentem (musíme podle dokladů), pokud jsme spoluvlastníky majetku, kde příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů. Výdaje procentem nemůžeme použít ani tehdy, když jsme účastníkem sdružení bez právní subjektivity a naše příjmy a výdaje nemáme rozděleny rovným dílem.

Přechod na skutečné výdaje a naopak

Pokud jsem v minulých letech uplatňovali paušální výdaje procentem a nyní budeme přecházet na výdaje podle skutečnosti, je třeba si to pořádně nastudovat, viz Přechod z výdajů procentem na skutečné a naopak

Zákon

Viz § 7 odst. 7-8 zákona o daních z příjmů a § 23 odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů. (Pro pronájem majetku nezařazeného v podnikání viz § 9 odst, 4) zákona o daních z příjmů.)

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt