EET - elektronická evidence tržeb

Co je EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je další evidencí, kterou musíme používat, pokud provozujeme samostatnou činnost. O každé tržbě v hotovosti nebo platební kartou zašleme údaje internetem správci daně a následně vystavíme zákazníkovi účtenku s údaji, které od správce daně obdržíme.

Jak začít s EET

Před zahájením EET musíme provést řadu úkonů, viz Co udělat před zahájením EET.

Odkdy vedeme EET

V této chvíli podléháme EET tehdy, máme-li jako hlavní činnost ubytovací nebo stravovací služby nebo maloobchod či velkoobchod. Od března 2018 máme začít, pokud máme svobodné povolání nebo podnikáme v dopravě či zemědělství. Od června 2018 máme začít, pokud provozujeme vybraná řemesla a výrobní činnosti. Pokud se do té doby něco v legislativě nezmění.

Máme-li v jedné provozovně kromě hlavní činnosti i činnost malého rozsahu, které začíná EET dříve, začneme evidovat až spolu s hlavní činností. Činností malého rozsahu se rozumí, že tržby z ní činí nejvýše 49 % celkových tržeb provozovny a zároveň maximálně 175 tisíc Kč ročně. Jestliže například v jedné provozovně máme kromě řemeslné výroby i menší podíl stravovacích služeb, začneme zde evidovat až v čevnu 2018.

Kdo nemusí vést EET

EET povedeme nakonec všichni, kdo máme příjmy ze samostatné činnosti a bereme tržby hotově nebo kartou. I když uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, i když nejsme plátcem DPH.

K EET se nemusíme hlásit, pokud všechny své příjmy přijímáme jen převodem na bankovní účet. Nebo pokud máme jen tržby nepodléhající EET, například tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním vztahem, z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, z prodeje prostřednictvím prodejního automatu nebo z provozování veřejných toalet, více viz § 12 zákona 112/2016. Podrobně k tomu viz Metodický pokyn

EET nepodléhají ani příjmy z pronájmu ani ostatní příjmy, tedy ani třeba příležitostný prodej přebytků ze zahrádky. Ani příjmy ojedinělé, například neočekávaná a jednorázová platba v hotovosti, když jinak přijímáme výhradně platby převodem z účtu na účet. EET nepodléhají ani příjmy, které podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. (U právnických osob ani příjmy, které podléhají dani ze samostatného základu daně.)

Kdy se musíme přihlásit k EET

K EET se musíme přihlásit předtím, než přijmeme svoji první platbu podléhající EET. Pokud sice máme živnostenský list, ale živnost neprovozujeme, nebo bereme jen platby na bankovní účet, k EET se nemusíme hlásit vůbec.

Co udělat před začátkem EET? Autentizační údaje, evidence provozoven, certifikáty

Viz  Co udělat před zahájením EET.

Informační oznámení

Viz  Co udělat před zahájením EET.

Jaké tržby evidovat v EET

Evidovat musíme příjmy v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale také obdobně, například dárkovou kartou, poukázkou, stravenkou, bitcoinem a pod. Evidujeme i započtení kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů. Nezáleží na tom, v jaké výši tržba je, může být haléřová nebo tisícikorunová. 

Například máme-li e-shop, musíme evidovat například příjmy v hotovosti či kartou při osobním převzetí, i příjmy kartou on-line nebo pomocí platebních metod typu PayPal. Evidovat musíme i hotovostní příjem peněz od přepravce, který naše zboží dodal zákazníkovi na dobírku. Pokud nám ale přepravce pošle peníze převodem na účet, evidovat nemusíme. Neevidujeme ani platbu převodem na účet přímo od zákazníka.

Jak proběhne evidence tržby - kód FIK do 2 sekund

Zašleme finanční správě datovou zprávu o transakci pomocí speciálního softwaru v našem pokladním zařízení. Přijde nám fiskální unikátní kód FIK. Naše pokladní zařízení vystaví účtenku s FIK pro zákazníka. Pokud kód FIK nedostaneme do 2 sekund, vystavíme účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašleme nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

Tržba je ověřitelná na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, my si ověříme tržby evidované pod naším jménem.

Údaje o tržbě zasílané finanční správě

O každé tržbě zašleme finanční správě tyto údaje:

  • naše DIČ
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celková částka tržby,
  • náš bezpečnostní kód (BKP),
  • náš podpisový kód (PKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Účtenka pro zákazníka

Na účtence uvedeme údaje, které jsme posílali finanční správě a navíc fiskální kód (FIK), který jsme od ní obdrželi. Účtenku musíme vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Přitom zákazník není povinen si účtenku převzít. Není předepsán žádný formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, můžeme účtenku vystavit i elektronicky, bez tisku, a předat ji zákazníkovi například e-mailem, MMS nebo přes bluetooth. Na alternativní formě předání účtenky však musí být mezi námi a zákazníkem shoda. Na portále správce daně si zákazník (nebo kontrolor správce daně) může ověřit, zda jsme tržbu opravdu zaevidovali.

Storno

Pokud potřebujeme tržbu vystornovat, postupuje obdobně jako při evidenci tržby s tím rozdílem, že tržbu evidujeme jako zápornou. To se vztahuje na vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení reklamace, omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu, respektive vydanou účtenku. Ovšem musíme stornu zachovat stejnou sazbu DPH, jako měla původní platba. 

Zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim EET použijeme tehdy, pokud by nám evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tržby plynou. Pro některé typy tržeb to jednotně stanoví vláda, dále můžeme požádat o povolení správce daně podle §11 zákona o EET. Ve zjednodušeném režimu zašleme údaje správci daně do 5 dnů od uskutečnění.

Co dělat v případě poruchy

Co dělat, pokud vypadne internet nebo se porouchá pokladní zařízení, viz EET a poruchy.

Pokuty, sankce

Pokuta až půl milionu Kč bude za to, že závažným způsobem ztížíme nebo zmaříme evidenci tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, nepošleme datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo nevystavíme zákazníkovi účtenku. Pokuta až 50 tisíc Kč bude za to, že neumístíme informační oznámení nebo nebudeme zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Výše pokuty bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. Nejvyšší pokuty budou jen při opakovaném nebo závažném porušení zákona.

Po zvlášť závažném porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky nám může být okamžitě uzavřena provozovna nebo pozastaven výkon činnosti. To se má používat jen ve výjimečných případech, při úmyslném obcházení zákona.

Pokuty se zbavíme, pokud prokážeme, že jsme udělali všechno proto, abychom porušení zákona zabránili. Prokážeme, že jsme vynaložili veškeré úsilí, které by bylo v daném konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat. Může jít například o přepětí v elektrické síti, které způsobilo nefunkčnost pokladních zařízení.

(Pokutovány budou moci být i nepodnikající fyzické osoby. Až půl milionu Kč za to, že závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb nebo dosažení účelu evidence tržeb zcela zmaří.)

Infolinka k EET

Finanční správa  zřídila infolinku 225 092 392, informace zpracovala i na webu etrzby.cz. Viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o EETŘešení situací při evidování tržebSpráva certifikátů EETNejčastější dotazy podnikatelů k EET.

Zákon

Viz 112/2016 a metodický pokyn  119930/16/7100-10114-109736

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt