EET - elektronická evidence tržeb

Nemusíme uvádět DIČ na účtence

Od března 2018 nemusíme uvádět na účtence DIČ, můžeme je ale uvádět dobrovolně, jestli chceme. Jsme-li plátce DPH, musíme DIČ i nadále uvádět na daňových dokladech.

Zrušena 3. a 4. vlna EET

Ústavní soud zrušil náběh třetí a čtvrté vlny EET. Pokud tedy neprovozujeme ubytovací nebo stravovcí služby nebo nemáme maloobchodní ani velkoobchodní prodej, nemusíme prozatím EET vést.

Platby kartou a on-line platby nepodléhají EET 

Od března 2018 již nemusíme v EET evidovat bezhotovostní platby kartou, platby prostřednictvím platební brány a jiným podobným způsobem. (Můžeme je ale evidovat dobrovolně, pokud chceme.) V aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu nastavíme přerušení nebo zrušení provozovny, ve které docházelo k přijímání evidovaných tržeb: změnou stavu dané provozovny z aktivní na přerušenou nebo zrušenou v záložce Provozovny po zaškrtnutí příslušné provozovny lze zvolit akci „Přerušit“ nebo „Zrušit“).

Co je EET

Elektronická evidence tržeb (EET) je další evidencí, kterou musíme používat0, pokud provozujeme některé druhy samostatné výdělečné činnosti. O každé tržbě v hotovosti nebo platební kartou (kartou jen do 31.1.2018) zašleme údaje internetem správci daně a následně vystavíme zákazníkovi účtenku s údaji, které od správce daně obdržíme.

Jak začít s EET

Před zahájením EET musíme provést řadu úkonů, viz Zahájení EET.

Kdo musí vést EET

EET podléháme tehdy, pokud provozujeme ubytovací nebo stravovací služby nebo maloobchod či velkoobchod. Pokud provozujeme uvedené činnosti, musíme vést EET i tehdy, pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů, i tehdy, když nejsme plátcem DPH. K EET se musíme přihlásit předtím, než přijmeme svoji první platbu podléhající EET. 

Kdo nemusí vést EET

EET nemusíme vést, pokud neprovozujeme ubytovací nebo stravovací služby nebo maloobchod či velkoobchod. Pokud tyto činnosti provozujeme, nemusíme EET vést tehdy, pokud všechny své příjmy přijímáme jen převodem na bankovní účet, bankovní kartou nebo platební bránou (kartou a platební bránou platí až od 1.3. 2018). EET dále nepodléhají jakékoliv příjmy z pronájmu ani ostatní příjmy, tedy ani třeba příležitostný prodej přebytků ze zahrádky. Ani příjmy ojedinělé, například neočekávaná a jednorázová platba v hotovosti, když jinak přijímáme výhradně platby převodem z účtu na účet.  Pokud sice máme živnostenský list, ale živnost neprovozujeme, k EET se nemusíme vůbec hlásit.

Co udělat před začátkem EET? Autentizační údaje, evidence provozoven, certifikáty

Viz  Co udělat před zahájením EET.

Informační oznámení

Viz  Co udělat před zahájením EET.

Jaké tržby evidovat v EET

Od března 2018 evidujeme v EET už jen příjmy v hotovosti, šekem, směnkou a podobně, například dárkovou kartou, poukázkou, stravenkou, bitcoinem a pod. Evidujeme i započtení kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů. Nezáleží na tom, v jaké výši tržba je, může být haléřová nebo tisícikorunová. Evidujeme i hotovostní příjem peněz od přepravce, který naše zboží dodal zákazníkovi na dobírku. Pokud nám ale přepravce pošle peníze převodem na účet, evidovat nemusíme.

Když nepřijde FIK kód do 2 sekund

Když zašleme finanční správě datovou zprávu o transakci pomocí speciálního softwaru v našem pokladním zařízení, přijde nám fiskální unikátní kód FIK. Naše pokladní zařízení vystaví účtenku s FIK pro zákazníka. Pokud kód FIK nedostaneme do 2 sekund, vystavíme účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašleme nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby. Tržba je ověřitelná na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, my si ověříme tržby evidované pod naším jménem.

Údaje o tržbě zasílané finanční správě

O každé tržbě zašleme finanční správě tyto údaje:

  • naše DIČ
  • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
  • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
  • pořadové číslo účtenky,
  • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
  • celková částka tržby,
  • náš bezpečnostní kód (BKP),
  • náš podpisový kód (PKP),
  • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Účtenka pro zákazníka

Na účtence uvedeme údaje, které jsme posílali finanční správě a navíc fiskální kód (FIK), který jsme od ní obdrželi. Od března 2018 už tam nemusí být naše DIČ. Účtenku musíme vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Přitom zákazník není povinen si účtenku převzít. Není předepsán žádný formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi, můžeme účtenku vystavit i elektronicky, bez tisku, a předat ji zákazníkovi například e-mailem, MMS nebo přes bluetooth. Na alternativní formě předání účtenky však musí být mezi námi a zákazníkem shoda. Na portále správce daně si zákazník (nebo kontrolor správce daně) může ověřit, zda jsme tržbu opravdu zaevidovali.

Storno, vrácení zboží, reklamace,...

Jestliže chceme stornovat již zaslanou tržbu, zaevidujeme ji do EET stejně jako normálně, ale s mínusem. To se vztahuje na vrácení zboží bez uvedení důvodu, vyřízení reklamace, omylem zaevidované tržby nebo na případy, kdy jsme údaje o tržbě zaslali před přijetím tržby a zákazník nakonec zboží nezaplatil. Provedené storno se nedá navázat na původně zaslanou datovou zprávu, respektive vydanou účtenku.

Zjednodušený režim EET

Zjednodušený režim EET použijeme tehdy, pokud by nám evidování běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tržby plynou. Pro některé typy tržeb to jednotně stanoví vláda, dále můžeme požádat o povolení správce daně podle §11 zákona o EET. Ve zjednodušeném režimu zašleme údaje správci daně do 5 dnů od uskutečnění.

Co dělat v případě poruchy

Co dělat, pokud vypadne internet nebo se porouchá pokladní zařízení, viz EET a poruchy.

Pokuty, sankce

Pokuta až půl milionu Kč bude za to, že závažným způsobem ztížíme nebo zmaříme evidenci tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, nepošleme datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo nevystavíme zákazníkovi účtenku. Pokuta až 50 tisíc Kč bude za to, že neumístíme informační oznámení nebo nebudeme zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Výše pokuty bude odpovídat závažnosti porušení povinnosti. Nejvyšší pokuty budou jen při opakovaném nebo závažném porušení zákona. Po zvlášť závažném porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky nám může být okamžitě uzavřena provozovna nebo pozastaven výkon činnosti. To se má používat jen ve výjimečných případech, při úmyslném obcházení zákona.

Pokuty se zbavíme, pokud prokážeme, že jsme udělali všechno proto, abychom porušení zákona zabránili. Prokážeme, že jsme vynaložili veškeré úsilí, které by bylo v daném konkrétním případě objektivně možné (a tedy i spravedlivé) požadovat. Může jít například o přepětí v elektrické síti, které způsobilo nefunkčnost pokladních zařízení.

(Pokutovány mohou být i nepodnikající fyzické osoby. Až půl milionu Kč za to, že závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb nebo dosažení účelu evidence tržeb zcela zmaří.)

Infolinka k EET

Finanční správa  zřídila infolinku 225 092 392, informace zpracovala i na webu etrzby.cz. Viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o EETŘešení situací při evidování tržebSpráva certifikátů EETNejčastější dotazy podnikatelů k EET.

Zákon

Viz 112/2016 a metodický pokyn  119930/16/7100-10114-109736

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt