Daňové zvýhodnění na dítě rok 2017

Rok 2017 a dále

Za rok 2017 je daňová sleva na první vyživované dítě 13 404 Kč za rok, na druhé dítě se zvýšila na 19404 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě se zvýšila na 24204 Kč za rok. Platí od počátku roku 2017.

Rok 2016

Za rok 2016 byla daňová sleva na první vyživované dítě 13 404 Kč za rok, na druhé dítě 17004 Kč za rok, a na třetí a každé další dítě 20604 Kč za rok.

Děti různých rodičů

Vyživujeme-li ve společně hospodařící domácnosti více dětí, posuzují se pro tento účel dohromady.

Pořadí dětí

Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jde o dohodu poplatníků.

Při paušálu nemáme nárok

Pokud uplatňujeme výdaje paušálem procentem z příjmů, nemůžeme daňové zvýhodnění na děti uplatnit - podrobně viz výdaje paušálem.

Daňový bonus

Máme-li nízkou daň a nevyčerpáme slevu, získáme zbytek daňového zvýhodnění formou daňového bonusu, ale jen tehdy, pokud naše roční příjmy převyšují šestinásobek minimální mzdy. Čerpání bonusu je omezeno i tím, že maximálně můžeme vyčerpat 60.300 Kč ročně.

Od roku 2018 se do ročních příjmů pro nárok na bonus nebudou již započítávat příjmy z kapitálového majetku ani příjmy z nájmu. Budou se započítávat pouze příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné činnosti.

Na jaké dítě můžeme slevu nebo bonus uplatnit

Daňové zvýhodnění můžeme uplatnit  na každé dítě žijící s námi v domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit. Nemůžeme uplatnit slevu například na dítě družky. Můžeme ji však uplatnit i na dítě druhého z partnerů, pokud jsme registrovaní partneři. Další méně časté případy popisuje §35 c) zákona o daních z příjmů.

Při studiu v cizině

Slevu můžeme uplatnit i u dítěte, které studuje na střední či vysoké škole v zahraničí,  pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studiu na středních nebo vysokých školách v České republice. Tuto skutečnost musíme doložit k daňovému přiznání potvrzením od zahraniční školy a potvrzením ministerstva o tom, že studium na této konkrétní škole v zahraničí je postaveno na roveň studiu v České republice.

Čestné prohlášení

Skutečnost, že dítě žije s námi v domácnosti, prokážeme svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani, které přiložíme k daňovému přiznání.  Finanční úřad si většinou vyžádá i čestné prohlášení druhého rodiče, že "neuplatňuje slevu na dítě", je lépe přiložit toto prohlášení také k daňovému přiznání.

Část roku

Pokud podmínky pro uplatnění slevy - bonusu trvají jen část roku, uplatníme 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny nebo ve kterém se dítě narodilo.

Sleva při ukončení studia

U střední školy, pokud ji dítě studuje řádně, se výuka počítá od 1. září do 31. srpna následujícího roku (tedy i prázdniny). Pokud dítě skončí studium během roku, počítá se každý měsíc, na jehož počátku dítě ještě studovalo.

Zákon

Další podrobnosti viz § 35c zákona o daních z příjmů.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt