logo pár slov pro podnikatele a ostatní OSVČ

Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost

Vedlejší činnost OSVČ - kdy máme vedlejší činnost - Rozhodná částka pro vedlejší činnost - kdy nemusíme platit - První rok podnikání ve vedlejší činnosti neplatíme zálohy - Zálohy na sociální pojištění - Přechod z hlavní činnosti na vedlejší činnost - Jen část měsíce - Můžeme platit vyšší zálohy - A co nemocenské pojištění při vedlejší činnosti - Sociální pojištění OSVČ změny od 2024  -

Vedlejší činnost OSVČ - kdy máme vedlejší činnost

Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme splnit aspoň jednu z podmínek:

 • máme zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (nestačí, když máme práci na Dohodu v malém rozsahu, ze kterého se ještě neodvádí pojištění)
 • máme přiznaný řádný nebo předčasný starobní důchod (nestačí předdůchod)
 • máme nárok na invalidní důchod (viz Invalidní důchod a příjem)
 • máme nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobně pečujeme o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • osobně pečujeme o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti
 • vykonáváme vojenskou či civilní službu v ozbrojených silách ČR
 • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Pokud nesplňujeme žádnou z podmínek, jsme bráni jako OSVČ s hlavní činností.

Splnění některých podmínek musíme OSSZ doložit, některé si zjistí úřad sám. Pokud u doložené podmínky dojde ke změně, musíme písemně (do osmého dne po měsíci, v němž došlo ke změně) oznámit zánik splnění podmínky.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost - kdy nemusíme platit

Pokud máme samostatnou činnost (OSVČ) jako vedlejší, platíme zálohy na sociální pojištění jen když jsme účastni sociálního pojištění. To znamená,

 • když jsme měli v předchozím roce významnější zisk (vyšší než rozhodná částka)
 • nebo jsme se k sociálnímu pojištění přihlásili dobrovolně 

Když si tedy jen mírně přivyděláváme například k zaměstnání, při mateřské nebo v důchodu, a nedosahujeme významnějšího zisku, zálohy nemusíme platit, viz Sociální pojištění a nízký zisk.

První rok podnikání ve vedlejší činnosti neplatíme zálohy

Když se samostatnou výdělečnou činností teprve začínáme a máme ji jen jako vedlejší činnost, v prvním roce neplatíme zálohy, i když jsou naše zisky vysoké.

Zálohy na sociální pojištění

Pokud nám v posledním Přehledu příjmů vyšla povinnost zálohy platit, platiíme tolik, kolik nám v Přehledu vyšlo. Nesmí to ale být méně než minimální záloha při vedlejší činnosti - viz Zálohy na sociální pojištění.  

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší činnost

Pokud máme hlavní činnost a nastoupíme do zaměstnání nebo splníme jinou podmínku pro vedlejší činnost, nemusíme to hned ohlašovat správci sociálního zabezpečení. Přestaneme jen platit zálohy pro hlavní činnost (a začneme případně platit zálohy pro vedlejší činnost) a změnu předestřeme úřadu v rámci Přehledu příjmů po skončení roku.

Jen část měsíce

Když některou z podmínek splníme třeba jen po část měsíce, stačí to, abychom pro ten měsíc měli činnost vedlejší. Jsme-li OSVČ a staneme se například od 15. ledna zaměstnancem, můžeme být považováni za OSVČ vedlejší už od 1. ledna, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámíme správě sociálního zabezpečení.

Můžeme platit vyšší zálohy

Pokud to potřebujeme, můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku. Každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ, který ale nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ. Vyšší platby na sociální pojištění nám mohou pomoci například zvýšit důchod.

A co nemocenské pojištění při vedlejší činnosti

I jako OSVČ s vedlejší činností můžeme mít nemocenské pojištění, pokud se k němu přihlásíme.

Sociální pojištění OSVČ změny od 2024 

Konsolidační balíček zavedl od roku 2024 některé změny:

 • Pro OSVČ s vedlejší činností se vyměřovací základ pro výpočet minimálních odvodů zvedne o 1% průměrné mzdy.
 • U OSVČ, kteří platí víc než je minimální sociální pojištění (platí podle toho, kolik jim vyšlo v Přehledu příjmů), dojde také ke zvýšení odvodů pojistného. Vyměřovací základ pro výpočet odvodů se jim navýší z nynějších 50 % základu daně na 55%

Reklama

reklama