Vedlejší činnost OSVČ - sociální pojištění

Musíme platit sociální pojištění?

Pokud máme samostatnou činnost jen jako vedlejší, platíme zálohy na sociální pojištění jen tehdy, pokud jsme účastni sociálního pojištění. To je tehdy, když jsme měli v předchozím roce významnější zisk (viz Sociální pojištění a nízký zisk) a nebo když jsme se k sociálnímu pojištění přihlásili dobrovolně.

Zálohy na sociální pojištění při vedlejší činnosti

Pokud tedy máme platit zálohy, platíme je každý měsíc ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu příjmů. Nesmí to však být méně než minimální zálohy při vedlejší činnosti - viz Zálohy na sociální pojištění.  

Vedlejší činnost - kdy je samostatná činnost vedlejší

Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme splnit jednu z následujících podmínek:

- máme zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (nestačí Dohoda o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně ani Dohoda o pracovní činnosti do 2500 Kč měsíčně)

- byl nám přiznán řádný nebo předčasný starobní důchod (nestačí předdůchod)

- máme nárok na invalidní důchod (k tomu viz Invalidní důchod a příjem)

- máme nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců

- osobně pečujeme o dítě mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I

- osobně pečujeme o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – IV, pokud jde o osobu blízkou nebo osobu žijící s námi v domácnosti

- vykonáváme vojenskou či civilní službu v ozbrojených silách ČR

- jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

Pokud nesplňujeme žádnou z podmínek, jsme bráni jako OSVČ s hlavní činností a musíme platit odpovídající zálohy.

Doložit

Splnění některých podmínek musíme OSSZ doložit, některé si zjistí sama. Povinnost a způsob dokládání důvodů vedlejší činnosti najdeme na stránkách ČSSZ. Pokud u doložené podmínky dojde ke změně, musíme písemně (do osmého dne po měsíci, v němž došlo ke změně) oznámit zánik splnění podmínky.

Přechod z hlavní činnosti na vedlejší

Pokud máme hlavní činnost a nastoupíme do zaměstnání nebo splníme jinou podmínku pro vedlejší činnost, nemusíme to ohlašovat OSSZ a můžeme přestat dodržovat minimální zálohy při hlavní činnosti.  

Jen část měsíce

Když některou z podmínek splníme třeba jen po část měsíce, stačí to, abychom pro ten měsíc měli činnost vedlejší. Jsme-li OSVČ a staneme se například od 15. ledna zaměstnancem, můžeme být považováni za OSVČ vedlejší už od 1. ledna, pokud vedlejší činnost od tohoto data oznámíme správě sociálního zabezpečení.

Můžeme platit vyšší zálohy

Pokud to potřebujeme, můžeme platit zálohy vyšší, než odpovídají našemu loňskému zisku. Každý měsíc si sami určíme vyměřovací základ, který ale nemůže být vyšší než maximální vyměřovací základ. Vyšší platby na sociální pojištění nám mohou pomoci například zvýšit důchod.

Je možné nemocenské pojištění

I jako OSVČ s vedlejší činností můžeme mít nemocenské pojištění.

Reklama

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt