Penále, pokuty, úrok z prodlení, doměření, lhůty

Lhůty pro doměření daně

Finanční úřad nám může vyměřit či doměřit daň po tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání (nebo v němž se stala daň splatnou, pokud jsme neměli povinnost podat řádné daňové přiznání). Lhůta se automaticky prodlouží

- zahájením daňové kontroly

- podáním řádného daňového přiznání (tvrzení)

- je-li nám oznámena výzva k podání řádného daňového přiznání (tvrzení)

O jeden rok se lhůta prodlouží, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty dojde k

- podání dodatečného daňového přiznání

- doručení oznámení výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně

- oznámení rozhodnutí o stanovení daně

- zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku nebo oznámení rozhodnutí o těchto prostředcích

- oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně

Pokuta za opožděné podání daňového přiznání

Sankce nehrozí, podáme-li daňové přiznání do 5 pracovních dnů po termínu. Za opožděné podání daňového přiznání delší než pět pracovních dnů dostaneme pokutu za každý den prodlení 0,05 % vyměřené daně (nebo nadměrného odpočtu). Pokud jsme měli ztrátu, dělá pokuta  0,01 % daňové ztráty.

Maximálně však můžeme dostat pokutu 5 % daně, nadměrného odpočtu nebo daňové ztráty. Maximální pokuta je 300.000 Kč. Pokutu správce daně nepředepíše, je-li nižší než 200 Kč. 

Pokuta za nepodání přiznání

Pokud daňové přiznání nepodáme vůbec, a to ani dodatečně (typicky na výzvu správce daně), zaplatíme pokutu nejméně 500 Kč, ať už máme daňovou povinnost, nadměrný odpočet nebo nulu.

Pokud nám ve zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost k dani, ke které jsme registrovaní, sdělíme to správci daně ve lhůtě pro podání přiznání/vyúčtování. (Platí to i tehdy, když nejsme k určité dani registrovaní, ale podáváme vyúčtování - např. za účastníky důchodového spoření.)

Úrok z prodlení - opožděné zaplacení daně

Pokud pozdě zaplatíme některou daň, nebo ji zaplatíme v nižší částce, zaplatíme úrok z prodlení za každý den opoždění. Úrok se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.

Úrok z prodlení se počítá od pátého pracovního dne po termínu k zaplacení až do dne platby (viz § 252, odst. 2) daňového řádu). Úplatní se nejdéle za 5 let prodlení a nepředepíše se, pokud nepřesáhne u jedné daně za jedno zdaňovací období 200 Kč. První čtyři pracovní dny prodlení se tedy nepostihují.

Penále za nižší přiznanou daň

Pokud přiznáme nižší daň, než jsme měli, a finanční úřad nám daň doměří, zaplatíme penále 20 % doměřené daně, přitom nezávisí na okamžiku doměrku. Navíc zaplatíme úrok z prodlení za každý den opoždění. Úrok se počítá z repo sazby ČNB zvýšené o 14 %.

Pokud daň doplácíme na základě našeho dodatečného daňového přiznání, zaplatíme jen úrok z prodlení.

Individuální prominutí penále či úroku

Vybrané sankce nám může finanční úřad prominout. Jde o penále, úrok z prodlení a úrok z posečkané částky daně. Předpokladem pro prominutí je úhrada daně, které se příslušná sankce týká. Správce daně může prominout až 75 % penále a až 100 % úroku. Při rozhodování o prominuté částce posoudí zejména míru naší součinnosti nebo existenci ospravedlnitelných důvodů pro prodlení s úhradou daně. Poplatek za žádost o prominutí příslušenství daně je 1 000 Kč.

Pořádková pokuta

Za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy můžeme dostat pořádkovou pokutu podle § 247 daňového řádu ve výši až 50 tisíc Kč.

Chyba v náš prospěch

Pokud správce daně zjistí v rámci daňové kontroly okolnosti svědčící v náš prospěch, musí je ve výsledku zohlednit. Dodatečným přiznáním můžeme také uplatnit při kontrole odčitatelné položky (platí od roku 2015).

Reklama

Dále vizte

Nejoblíbenější

Reklama

 Filtry na vodu

Potřebné odkazy

Jakpodnikat.cz píše Jana Konečná. | Kontakt